This Day in History: 1943-01-22

Gen. Stefan Rowecki „Grot” – Komendant Główny AK, wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji, czyli tzw. Kedyw. Rozkaz nr 84, noszący nazwę „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, stworzył formalne podstawy dla nowej komórki AK, na czele której stanął płk. August Emil Fieldorf „Nil”. Zadaniem Kedywu było prowadzenie akcji dywersyjnych, sabotażowych przeciw okupantowi oraz akcji bojowych (.m. in. zamach na dowódcę SS w Warszawie Franza Kutscherę, akcja pod Arsenałem). W ramach Kedywu działały takie organizacje jak: Związek Odwetu, „Wachlarz” czy Grupy Szturmowe Szarych Szeregów.