This Day in History: 1928-11-11

My, niżej podpisani, członkowie Zarządów Głównych: Polskiego Związku Kolejowców i Związku Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w pełnem poczuciu odpowiedzialności jaka ciąży na nas, jako na kierownikach kolejowego ruchu zawodowego w Polsce postanawiamy, co następuje: Zespolić, dla dobra ogółu pracowników kolejowych, Polski Związek Kolejowców ze Związkiem Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w jedną bezpartyjną organizację zawodową pod nazwą „ZJEDNOCZENIE KOLEJOWCÓW POLSKICH”.