This Day in History: 1795-10-24

III rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria) Na mocy deklaracji króla Prus Fryderyka Wilhelma II z dnia 28 VII 1796 r. o upaństwowieniu dóbr duchownych, starostw i królewskich pod pretekstem źle prowadzonej w nich gospodarki. Dobra biskupów poznańskich, Żbików i Tworki, przejęte zostały przez rząd pruski. Rosja zagrabiła nam wszystkie ziemie na wschód od Niemna i Bugu – łącznie 120 tys. km². Na terenach tych utworzyła gubernie: wołyńską ze stolicą w Izasławiu, grodzieńską, mińską oraz litewską z siedzibą w Wilnie.  Austria zajęła Lubelszczyznę, resztę Małopolski z Krakowem, część Podlasia i Mazowsza,  a Prusy zabrały nam część Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy oraz część województwa krakowskiego.