O NAS

8 maja 2015 E Rad 0

   Z satysfakcją informujemy, że w Pruszkowie powstało    PRUSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE. W grudniu 2014 roku Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał rejestracji Stowarzyszenia. Od tej chwili uzyskało ono osobowość prawną i możliwość działania na czas nieokreślony. Jego siedzibą jest miasto Pruszków a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Pruszków i województwa Mazowieckiego. Według statutu celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania, rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. STOWARZYSZENIE dąży do państwa praworządnego, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną. Motywacją ideową Członków-Założycieli Stowarzyszenia była obywatelska ocena dotychczasowych rządów i polityków działających od tzw. „przełomu” w roku 1989. Według tej oceny, zawartej w Deklaracji Ideowej, zabrakło długo oczekiwanej odnowy, aby Polacy mieli szansę odzyskać w pełni swoją Ojczyznę i samodzielnie o Niej stanowić. Zniszczono polski przemysł, banki, struktury spółdzielcze. Coraz bardziej widać, że Polska staje się krajem głęboko uzależnionym od wpływów zewnętrznych, stając się kolonią Europy i Świata. Atakowany jest Kościół katolicki, który pełniąc duchową i patriotyczną misję jest ostoją dla Narodu. Taka ocena rzeczywistości nie […]