Przegląd Przeszłość/Przyszłość, zorganizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki

1 września 2021 E Rad 0

Misja, cele, sposoby działania Fundacji im. Janusza Kurtyki – Zasadniczym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami Nagrody są polscy badacze, których publikacje badań – pośrednio lub bezpośrednio – wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności są to prace z zakresu historii najnowszej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz jej wydanie i promocja za granicą