Roczne sprawozdanie za 2017 rok

ROCZNE SPRAWOZDANIE INFORMACYJNE (MERYTORYCZNE) :
1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

 

WPROWADZENIE :

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).
Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków (statut §2, p.1).
Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16
Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.
Statut Stowarzyszenia – w załączeniu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony (statut §1, p.3).

W roku 2017 zmienił się skład Zarządu PSP.

12 czerwca 2017 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Po dwóch latach pracy Prezes Piotr Zapart złożył przed członkami PSP sprawozdanie z dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia. Następnie wybrano nowy skład Zarządu. Dotychczasowy członek Zarządu Adam Lewandowski zrezygnował z uczestnictwa w Zarządzie PSP. Do składu Zarządu została wybrana Małgorzata Włodek.

Skład Zarządu PSP po wyborach :
Piotr Zapart – prezes Zarządu,
Przemysław Sieciński – wiceprezes,
Beata Turczyn – skarbnik,
Hanna Radziejewska – sekretarz,
Małgorzata Włodek – członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ po wyborach zmianie:
Piotr Olkowski,
Hanna Burza – Czarniawska,
Bolesław Jabłoński,
Helena Sabała.

Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5):
„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”

Główne elementy programu Stowarzyszenia :
1. Tematyka historyczna:
– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,
– zbieranie materiałów i dokumentów, wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.
– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,
– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,
– współpraca z Muzeum Dulag 121,
2. Polacy na Kresach:
– organizowanie zbiórki darów,
– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,
– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,
– apelowanie do decydentów o szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.
3. Działalność informacyjna:
– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik),
– strona internetowa,
– ulotki i plakaty okolicznościowe.
4. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich inicjatywach jak m.in.:
– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,
– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”.
5. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2017 .

BILANS WYDARZEŃ :
Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

 

PROGRAM INICJATYW STOWARZYSZENIA NA ROK 2017 – przyjęty 09.01.2017r.:

– Powiatowy Konkurs Historyczny,
– Cykl spotkań „Pamięć Kresów” – organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121,
– Uczestnictwo w rocznicach „1 marca” – przygotowanie okolicznościowych broszurek,
– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi, w zależności od proponowanych tematów,
– Powiatowy Piknik Rodzinny – udział PSP,
– Przyjęcie przez pruszkowskie rodziny pielgrzymów Polaków z Litwy,
– Koncert dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia”,
– „13 grudnia” – zorganizowanie uroczystości upamiętniającej 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
+ ulotki promujące Stowarzyszenie, dostępne na każdej z uroczystości.
Nie wszystkie punkty z powyższej listy zostały zrealizowane, natomiast podjęto kilka nowych inicjatyw.

PROGRAM ZREALIZOWANY:

„PAMIĘĆ KRESÓW” (projekt wiodący dla PSP)
Cykl spotkań organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121.
(Cykl został rozpoczęty 7.12.2015 roku wykładem inaugurującym pana prof. Andrzeja Nowaka pt.:
„Kresy – historia bez końca”. W 2016 r. odbyło się 6 spotkań, w tym dwa zorganizowane przez PSP).

21.01.2017 – „Kresy pod zaborami” – prelegent Małgorzata Włodek.
18.02.2017 – „Kresowe miasta wielu religii” – prelegenci Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas.
24.06.2017 – „Odradzanie się Polski 1914 – 1920 a sprawa Kresów Wschodnich” – prelegenci Janusz Czarniawski, Edward Radziejewski i Jacek Zegarłowicz.

KONCERTY

27.02.2017 – Koncert zespołu CONTRA MUNDUM : „Cześć i chwała Bohaterom” z okazji „1 marca – Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”. PSP współorganizator ze Starostwem Pruszkowskim.
Stowarzyszenie przygotowało broszurki o „Żołnierzach Wyklętych”: „1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,
17.12.2017 – Krótki koncert Iwony Kowalik- Szatkowskiej (po Mszy św. w kościele św. Kazimierza)
w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY (projekt wiodący dla PSP)
(2017 R. – III. edycja) konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, pod hasłem: „Miejsca represji i katownie w Pruszkowie i w powiecie pruszkowskim
w latach 1939 – 1957” – koordynator Małgorzata Włodek.
Na konkurs nadesłano 5 prac fotograficznych z opisem, 2 filmy oparte o wywiady oraz 5 wierszy.
W konkursie uczestniczyło łącznie 15 uczniów.
Na 10 szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, zaproszonych do konkursu, prace nadesłano z 6 szkół.
26.04.2017 – Gala Finałowa konkursu (rozpoczętego już w styczniu) odbyła się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Podczas Gali zostały wręczone członkom PSP panom Bolesławowi Jabłońskiemu i Piotrowi Januszowi Czarniawskiemu Medale „Pro Patria”, przyznane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

WYSTAWY :

03.06.2017 – Powiatowy Piknik Rodzinny: PSP przedstawiło dwie wystawy: wystawę retrospektywną oraz wystawę „Pomnik Piłsudskiego – Czy Pruszków dołączy do innych miast?”
10.11.2017 – Wystawa „Początki Mechaników” w ramach „Pruszkowskiego Tygodnia z Niepodległą” (organizator „tygodnia” – Muzeum Dulag 121). Prelegent – Janusz Czarniawski.
+ broszurka dot. wystawy.

POLACY Z LITWY
01 – 04. 06.2017 – wizyta Polaków z Butrymanców i okolic (Litwa) w gościnie u mieszkańców Pruszkowa, z wycieczkami do Warszawy i z pielgrzymką do Częstochowy. Koordynator – Przemysław Sieciński. PSP jako współorganizator ze Starostwem Pruszkowskim.

MARSZ PAMIĘCI
02.10.2017 – Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy – „Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc” organizowany przez Muzeum Dulag 121.
Z naszego Stowarzyszenia udział wzięli Danusia Wars i Przemysław Sieciński. Filmową relację z marszu i uroczystości przygotował Edward Radziejewski.

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z ROCZNICAMI
Uczestniczenie w uroczystościach obchodów ważnych państwowych i patriotycznych rocznic, których głównymi organizatorami były Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121 oraz inne instytucje: – składanie wieńców –
01.08.2016 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego.
02.10.2017 – Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy – uroczystość przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa” w Pruszkowie na terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego.
11.11.2016 – Święto Niepodległości – złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki (Piotr Zapart, Beata Turczyn), przedtem – Msza św. w kościele NMP na Żbikowie i przemarsz pod pomnik Kościuszki.
17.12.2017 – Msza święta w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, po niej krótki koncert Iwony Kowalik.

STRONA INTERNETOWA i NA FACEBBOOKU :
Stroną internetową i naszą stroną na Facebooku opiekuje się członek zarządu uzupełniając ją nowymi wpisami a także zamieszczając własnoręcznie wykonane filmy z uroczystości, których jesteśmy autorami i na które zostajemy zaproszeni.

UWAGI KOŃCOWE:
W przygotowaniu wszystkich inicjatyw uczestniczyli pozostali członkowie Stowarzyszenia.
Szczególnie należy podkreślić mobilizację przed i w trakcie wizyty Polaków z Litwy. Praca wówczas wymagała wyjątkowego współdziałania i szybkich decyzji.

Należy również wspomnieć, że nie doszło do realizacji, z różnych przyczyn, następujących przedsięwzięć:
– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi,
– Koncert dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego”.

Podczas opracowywania plansz wystawy „Początki Mechaników” coraz bardziej uwidoczniała się rola Zakładów „Mechanicy” w Pruszkowie i Polsce. Temat Zakładów „Mechanicy” stawał się jednym z priorytetów wśród inicjatyw PSP na rok 2018.

BILANS OSOBOWY :
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zarejestrowano w KRS z liczbą 18 członków Założycieli.
W 2017r. nie zostali przyjęci do Stowarzyszenia nowi członkowie, stan na koniec 2017r. to 24 członków.
Nikt z grona członków nie został wykluczony.
W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.
W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.
Kontynuujemy od zeszłego roku mowę podpisaną z biurem rachunkowym „Efka” z Komorowa.
Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

PODSUMOWANIE FINANSOWE :

– Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

– Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

– Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

– Znacząca większość organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć była bezkosztowa, a tym „Pamięć Kresów” i „Powiatowy Piknik Rodzinny” oraz uczestniczenie w różnych uroczystościach.

DOTACJE:
– Realizacja dwóch zadań publicznych została sfinansowana z dotacji Starostwa Pruszkowskiego:
konkurs historyczny – dotacja w ramach konkursu, oraz wizyta Polaków Litwy w Pruszkowie – dotacja w ramach grantu.

„Powiatowy Konkurs Historyczny” (III. edycja) – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, który to sfinansował potrzeby konkursu.
– Koszty pokryte z dotacji 2 082,68 zł (z 4 000,00 zł)
– Koszty pokryte z własnych środków 11,93 zł
– Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (9 osób) 1 280,00 zł
Razem 3 374,61 zł
Zwrócono na konto Starostwa niewykorzystaną kwotę: 1 917,32 zł

„Polacy z Litwy”
– Koszty pokryte z dotacji 7 225,00 zł (z 8 000,00 zł)
– Koszty pokryte z własnych środków (darowizny) 2 500,01 zł
– Wycena wkładu wolontariuszy (3 osoby) 700,00 zł
Razem 10 425,01 zł
Zwrócono na konto Starostwa niewykorzystaną kwotę: 775,00 zł
Pozostałe koszty zostały poniesione (i rozliczone) przez Akcję Katolicką przy kościele św. Kazimierza.
Sprawozdania końcowe obu przedsięwzięć zostały złożone do Starostwa Powiatowego w obowiązującym terminie i zatwierdzone – przyjęte bez uwag.

KOSZTY WŁASNE :

Wystawa „Początki >Mechaników<” (plansze na wystawę)
– Koszty pokryte z własnych środków 836,15 zł

Materiały biurowe
– Koszty pokryte z własnych środków 100,00 zł

INFORMACJE KOŃCOWE :

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (statut §4). Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

Piotr Zapart – Prezes PSP Sporządziła: ..Hanna Radziejewska – sekretarz PSP

Pruszków, dnia 15.04.2018 r.