Roczne sprawozdanie za 2015

 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE  INFORMACYJNE  (MERYTORYCZNE) :

1  stycznia  2015 r.  –  31 grudnia  2015 r.

 

WPROWADZENIE :    

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).

Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków  (statut §2, p.1).

Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.

Skład Zarządu PSP:

Piotr Zapart – prezes Zarządu,

Przemysław Sieciński – wice prezes,

Beata Turczyn – skarbnik,

Hanna Radziejewska – sekretarz,

Adam Lewandowski – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Olkowski,

Hanna Burza – Czarniawska,

Bolesław Jabłoński,

Helena Sabała.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony  (statut §1, p.3).

Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5) :

„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”

Główne elementy programu Stowarzyszenia :

  1. Tematyka historyczna:

– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,

– zbieranie materiałów i dokumentów,

– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,

– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,

– współpraca Muzeum Dulag 121,

– wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.

  1. Polacy na Kresach:

– organizowanie zbiórki darów,

– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,

– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,

– apelowanie do decydentów o szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.

  1. Działalność informacyjna:

– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik),

– strona internetowa,

– ulotki i plakaty okolicznościowe.

  1. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich inicjatywach jak m.in.:

– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,

– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”

  1. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2015  jak i od chwili rejestracji – 9 grudnia 2014 r.

 

BILANS  WYDARZEŃ :

Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

 

Rok 2015 – członkowie Stowarzyszenia przygotowali i uruchomili następujące przedsięwzięcia :

program działalności Stowarzyszenia (Uchwała nr 1/2015),

2 broszurki edukacyjne (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) dla uczczenia rocznic:

„1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,

27 marca -„70. Rocznica aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”, (broszurka została również przetłumaczona na jęz. angielski).

– uczestniczenie w uroczystościach obchodów ww. rocznic, których głównymi organizatorami były Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121,

–  7 czerwca – udział w „Rajdzie rowerowym” organizowanym przez Stowarzyszenie „Zdrowy rower” – zorganizowanie historycznego Puntu informacyjnego na skraju Lasów Młochowskich na temat mogił znajdujących się w pobliskim lesie, przygotowanie broszurki na ten temat oraz ulotki promującej Stowarzyszenie,

27 czerwca – udział w pikniku rodzinnym „Śniadanie w Parku Kościuszki”  (organizator – lokalne organizacje pozarządowe), przygotowanie dwóch broszurek: jednej dotyczącej  historii pruszkowskich zakładów „Mechanicy” i drugiej – wspominającej przypadającą 15 sierpnia setną rocznicę bitwy tzw. „Szarży pod Rokitną”, +  ulotki promujące Stowarzyszenie,

1 sierpnia – udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego. Przygotowanie dwóch  broszurek tematycznych:

 „1 sierpnia 1944 w Pruszkowie” oraz  „100-lecie Elektrociepłowni w Pruszkowie”,

uruchomienie strony internetowej www.pruszkowskiesp.pl ,

– projekt wiodący: przygotowanie i realizacja skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWEGO  KONKURSU  HISTORYCZNEGO,   z cyklu  „Odkrywamy naszą historię”, pod hasłem: „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”  –  I. edycja.

Gala Finałowa konkursu odbyła się 30 września, czyli tuż po dniu 27 września, kiedy to przypada „Dzień Powstania Polskiego Państwa Podziemnego” (współpraca ze Starostwem Pruszkowskim oraz Muzeum Dulag 121),

11 listopada – udział we Mszy św. w kościele p.w. św. Kazimierza,  udział w przemarszu na Żbików pod pomnik Tadeusza Kościuszki i w uroczystym składaniu wieńców,

– przygotowywanie cyklu wykładów dot. Polaków na Kresach Rzeczypospolitej:

„Pamięć Kresów – historia i współczesność” :  cykl zainaugurowała 7 grudnia prelekcja pana prof.  Andrzeja Nowaka pt. „Kresy – niekończąca się historia”,

–  13 grudnia – zorganizowanie wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i ze Związkiem Strzeleckim Rzeczypospolitej Polskiej (rekonstruktorzy z Pruszkowa i Mszczonowa) :

rekonstrukcji – happeningu ulicznego przypominającego wprowadzenie stanu wojennego 1981 r.

 

BILANS  OSOBOWY :

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w KRS licząc 18 Członków Założycieli. Od momentu rejestracji do Stowarzyszenia zostało przyjętych czterech nowych członków. Nikt z grona członków nie został wykluczony.

W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.

W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.

– Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio raz w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

 

PODSUMOWANIE  FINANSOWE :     

 

– Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

– Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

– Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

– Znacząca większość organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć była bezkosztowa.

– Dwie z organizowanych przez nas inicjatyw wymagały nakładów finansowych i były dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, a mianowicie:

 

Projekt Pierwszy :

„Powiatowy Konkurs Historyczny” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, który to sfinansował potrzeby konkursu.

Wszystkie faktury były opłacone przelewem pomiędzy Starostwem a usługodawcami (poza udziałem w tych rozliczeniach naszego Stowarzyszenia).

W konkursie młodzież miała do wyboru 5 kategorii konkursowych.

Zakupiono:

– nagrody :   5 szt. tabletów Lenovo Tab A7-40 MTK8121, po 330,- zł/szt.              razem   1650,- zł

15 szt.  gier planszowych w cenie od 30,- zł do 80,- zł/szt.                                          razem   ~575,- zł

– druk zaproszeń na galę, dyplomów i podziękowań za pomoc                                                ~240,- zł

– produkty cukiernicze                                                                                                                         300,- zł

razem ~2765,- zł

Poza tym w ramach nagród laureaci i uczestnicy otrzymali książki od sponsorów.

 

oraz  Projekt Drugi :

– Przygotowanie i realizacja happeningu ulicznego – „Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 rok”.

– Ta realizacja zadania publicznego została zorganizowana w wyniku wygrania przez Stowarzyszenie konkursu ogłoszonego przez Starostwo (temat konkursu j.w.) i została sfinansowana z dotacji Starostwa (kwota wykazana w umowie została przelana na konto Stowarzyszenia).

– Dostępne środki na koncie wykorzystano przy zakupie usług i podpisaniu umów o dzieło, jak poniżej:

 

                                                                                                                                Dotacja       Środki własne

– umowa o usługę: wypożyczenie rekwizytów do inscenizacji,

w tym kostiumy         1400,- zł              0,- zł

– umowa o usługę: wypożyczenie samochodu historycznego                    1230,- zł              0,- zł

– umowa o usługę: wypożyczenie samochodu Nysa Milicyjna                  1230,- zł          390,- zł

– umowa o usługę: druk ulotek i ulotek                                                           700,- zł               4,30 zł

– umowa o usługę: wynajem kuchni polowej (+grochówka)

i koksownika               1800,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: konsultacje historyczne i materiały źródłowe                500,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: koordynacja zespołu i raport końcowy                           1540,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: projekt scenariusza i reżyseria                                         1100,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: wykonanie elementów scenografii                                   500,- zł              0,- zł

– polisa OC:        ubezpieczenie organizatora                                                       0,- zł           147,45 zł

Razem                                                                                                               10000,- zł            541,75 zł

Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (16 osób)                               0,- zł         1830,- zł

Razem                                                                                                               10000,- zł         2371,75 zł

 

– „Sprawozdanie końcowe” i  „Raport z realizacji zadania publicznego”, dot. happeningu „13 grudnia”  zostały złożone płatnikowi (Starostwu Powiatowemu  w Pruszkowie) dn. 23.12.2015, przez Starostwo sprawdzone i przyjęte bez uwag.

– Wszystkie opłaty zostały dokonane przelewem z konta Stowarzyszenia, w tym dotacja oraz wyrównania kwot na fakturach ze środków własnych.

– Środki własne zebrane w ciągu 2015 roku to:

darowizny                          800,- zł

składki członkowskie    1360, – zł

Przychody, j. w., służą wyłącznie do wykorzystywania na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

INFORMACJE  KOŃCOWE

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (statut §4).  Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

 

Pruszków,  dnia  12 czerwca 2016 r.