Sprawozdania

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego:

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

WPROWADZENIE

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009). Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków (statut §2, p.1). Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16.

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz Statut PSP (Statut Stowarzyszenia pozostaje bez zmian.) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony (statut §1, p.3).

W roku 2020 skład Zarządu PSP nie zmienił się.

Skład Zarządu PSP:

Beata Turczyn                                    – prezes Zarządu,

Małgorzata Włodek                         – wice- prezes Zarządu,

Piotr Zapart                                        – skarbnik,

Hanna Burza- Czarniawska          – sekretarz,

Wojciech Fabian                               – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej: Rafał Węglewski, Hanna Radziejewska (sekretarz komisji), Helena Sabała.

W roku 2020 zmieniła się ilość członków Stowarzyszenia o jedną osobę: Grzegorz Podolski – nowy członek PSP.

PROGRAM STOWARZYSZENIA NA ROK 2020

Ostatnie spotkanie odbyło się w marcu. Do tego czasu, ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się pandemii Covid – 19, wstrzymano działalność Stowarzyszenia. Z powyższych względów nie zdążono przygotować projektu  „Program działalności PSP na rok 2020”.

WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PSP W ROKU 2020

04.02.2020 – W ramach spotkania autorskiego (5 lutego) z Bogusławą Bożeną Kępkowską oraz promocji jej książki „Pruszkowskie obrabiarki”, PSP przedstawiło (w Pruszkowskim Domu Kultury, przy ul. Hubala 5) wystawę „Początki Mechaników” , zorganizowaną przez Stowarzyszenie w poprzednich latach.

23.02.2020 – Finał konkursu Top Dance CUP 2020, Pruszkowska Hala Znicza. Udział PSP – Edward Radziejewski (nagranie filmu z gali finałowej).

01.03.2020 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

– udział we Mszy św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie,

– złożenie kwiatów na grobie Bolesława Pajączka, żołnierza AK i B.Ch (składanie kwiatów – Małgorzata Włodek i Rafał Węglewski),

– udział PSP (Beata Turczyn i Grzegorz Podolski.

PORTAL „PODWARSZAWSKIE ŻYCIE PRUSZKOWA” w social media

Portal „Podwarszawskie Życie Pruszkowa” stał się dla Zarządu i członków PSP priorytetem.

Portal był dwukrotnie patronem medialnym Turnieju „TOP DANCE” Pruszków 2020.

Na zaproszenie Muzeum Dulag 121 Portal objął patronatem medialnym uroczystość „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Durchgangslager 121 i Niosącym Im Pomoc. (Materiały dostępne na stronie: https://pruszkowskiesp.pl/2020/10/05/obchody-dnia-pamieci-wiezniow-obozu-durchgangslager-121-i-niosacych-im-pomoc/ ).

W chwili przygotowywania sprawozdania za 2020 rok, zostało zapisanych ponad 106700 wejść.

Na portalu zamieszczane są, oprócz tekstów gościnnych,  także teksty członków Stowarzyszenia.

Strona internetowa portalu i strona Stowarzyszenia zostały wprowadzone na Facebook-u oraz Twetter.

Na stronie Stowarzyszenia została zamieszczona mapa „Przewodnik po miejscach represji komunistycznych NKWD, SB, UB w Pruszkowie.

UWAGI KOŃCOWE:

BILANS OSOBOWY I SPOTKANIA

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zarejestrowano w KRS z liczbą 18 członków założycieli. W 2020 przyjęto nowego członka, liczba członków na koniec 2020 roku wyniosła 19. Ze względu na pandemię korona wirusa (Covid-19), od marca 2020 nie odbywały się zebrania. Utrzymywano (w razie potrzeb) kontakty telefoniczne oraz mailowe. Do marca 2020 spotkania Zarządu odbywały się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu.

SPOŁECZNA PRACA W STOWARZYSZENIU

Stowarzyszeniu nie zatrudnia pracowników, np. w charakterze pracowników administracji. Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków (statut §4). Nie prowadzi działalności gospodarczej, a podsumowania finansowe sporządzane są w sposób uproszczony.

Składki członkowskie i darowizny na cele statutowe oraz inne opłaty (np. opłaty stałe bankowe) są rozliczone w „Bilansie za rok obrotowy” i w „Sprawozdaniu finansowym”. PSP kontynuuje od kilku lat umowę podpisaną z biurem rachunkowym „Efka” z Komorowa.

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej PSP, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników.

Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

W 2020 r. Stowarzyszenie nie podpisało żadnej umowy dot. przyznania dotacji, w związku z tym nie poniosło kosztów wynikających z „Umów o dzieło” oraz opłacenia faktur niezbędnych do realizacji zadań publicznych.

KOSZTY WŁASNE

Stowarzyszenie poniosło w 2020 r. koszty pokryte z własnych środków PSP,

Pruszków, dnia 21 stycznia 2021

 

 


 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  PSP:

1  stycznia  2019 r.  –  31 grudnia  2019 r.

WPROWADZENIE :

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie,
9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).

Siedziba Stowarzyszenia – Pruszków  (statut §2, p.1).

Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz Statut PSP. ( Statut Stowarzyszenia pozostaje bez zmian.)

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony  (statut §1, p.3).

W roku 2019 skład Zarządu PSP i ilość członków zmieniły się.

25 marca 2019 odbyło się Walne Zebranie PSP, dotyczące działalności w 2018 r. oraz zmiany w składzie Zarządu i w ilości członków PSP  (Uchwała 4/Z/2019 – skreślono z listy członków 5 osób).  Zarząd PSP przedstawił sprawozdanie za poprzedni rok, które zostało przyjęte jednogłośnie.

Skład Zarządu PSP:     Piotr Zapart – prezes Zarządu,

                                               Beata Turczyn – skarbnik,

                                               Hanna Radziejewska – sekretarz,

                                               Małgorzata Włodek – członek Zarządu

                                               (rezygnacja Przemka Siecińskiego z funkcji v- prezesa i członkostwa w PSP).

Skład Komisji Rewizyjnej (nie uległ zmianie):  Piotr Olkowski, Hanna Burza- Czarniawska, Bolesław Jabłoński, Helena Sabała.

21 czerwca 2019 odbyło się ponownie Walne Zebranie Stowarzyszenia. Jednogłośnie zatwierdzono „Sprawozdanie finansowe” za poprzedni rok. Następnie przeprowadzono, poprzez wybory, zmiany we władzach  Stowarzyszenia (Statut PSP – kadencyjność władz).  Nastąpiły następujące zmiany osobowe w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej:

Skład Zarządu PSP:     Beata Turczyn – prezes Zarządu,

                                               Małgorzata Włodek – wice- prezes Zarządu,

                                               Piotr Zapart – skarbnik,

                                               Hanna Burza-  Czarniawska – sekretarz,

                                               Wojciech Fabian – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:  Rafał Węglewski, Hanna Radziejewska (sekretarz komisji), Helena Sabała.

PROGRAM  STOWARZYSZENIA  NA  ROK 2019  –  przyjęty 28.01.2019r. (Uchwała 1/Z/2019):

Priorytet: portal „Podwarszawskie Życie Pruszkowa” – głównie ze względu na zbliżające się wybory do PE oraz jesienne do Sejmu i Senatu.
Poza tym:

– Próba kontynuacji tematów: „Kolumna Niepodległości”, „ Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej”.

– Organizacja wystaw „CBKO – dawniej i dziś” oraz „Piłsudski na winiecie”.

– Uczestnictwo w rocznicach  „1 Marca”, „1 Sierpnia” i 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego + broszurki.

– Powiatowy Konkurs Historyczny – edycja tegoroczna przeniesiona na następny rok.

WYDARZENIA  Z  UDZIAŁEM  PSP  W  ROKU 2019, w tym  UROCZYSTOŚCI  ROCZNICOWE:

Ze względu na istotne i absorbujące wydarzenia w Polsce (wybory do Parlamentu Europejskiego – maj, wybory krajowe – październik) zaangażowanie członków Stowarzyszenia zostało niemal całkowite skierowane na udział w promowaniu kandydatów popieranych przez PSP (m.in. poprzez druk i kolportaż ulotek).

Bilans wydarzenia obejmuje do 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. :

27.03.2019Dzień Pamięci 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego – Składanie kwiatów pod pomnikiem przy Al. Armii Krajowej 11.  Udział PSP – Beata Turczyn, Hanna Radziejewska, Edward Radziejewski  (wyk. zdjęć).

05.04.2019Uroczystości przy „Dębach Pamięci” posadzonych w ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń … ocalić od zapomnienia” – upamiętniające oficerów poległych w boju i zamordowanych na wschodzie, a związanych z Pruszkowem. Organizacja uroczystości – Małgosia Włodek. Udział PSP – Hanna i Edward Radziejewski (wyk. zdjęć).

06.04.2019  Muzeum Dulag 121 – Wydarzenie: Eksterminacja duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen Gusen 1939- 1945. Wykład pani dr Anny Jagodzińskiej – badaczki eksterminacji polskiej inteligencji w obozach koncentracyjnych). Podczas spotkania projekcja filmu dokumentalnego „Czas wielkiej próby” w reż. W. Rollny. Udział PSP –  Hanna Radziejewska, Edward Radziejewski  (film ze spotkania).

29.04.2019Dzień Pamięci Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego – Msza św. z intencją w kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie  + Projekcja („kościół dolny”) filmu dok. w reż. W. Rollny „Czas Wielkiej Próby”. Swoje świadectwo o prawdzie tych tragicznych lat składa w nim były więzień obozu w Dachau śp. Abp Kazimierz Majdański. Udział PSP – Eugeniusz Zamłyński, Hanna Radziejewska, Edward Radziejewski  (wyk. filmu).

06.05.- 14.05.2019Wystawa „Ptaki Polskie” w fotografii Piotra Tomaszewskiego   w Szkole Podstawowej „Sternik” w Pruszkowie. Udział PSP – Bolesław Jabłoński, Hanna Radziejewska, Piotr Zapart, Edward Radziejewski (zdjęcia).

10.05.2019  Wykład pana dr Bolesława Jabłońskiego dla czterech grup uczniów szkoły Sternik (w tym grupa przedszkolna) – w nawiązaniu do wystawy „Ptaki Polskie” w ww. szkole. Udział PSP – Bolesław Jabłoński, Helena Sabała, Edward Radziejewski  (zdjęcia ze spotkania).

28.07.2019  53. „Rajd po Kamienistej Drodze”Hołd dla 91 poległych i zamordowanych 2 sierpnia 1944 r. młodych Powstańców Warszawskich podczas egzekucji w Pęcicach w 75. Rocznicę powstania. Obok innych punków uroczystości – składanie kwiatów pod pomnikiem- mauzoleum w Pęcicach. Udział PSP – Małgosia Włodek.

01.08.2019 Godzina  „W” – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – Składanie wieńców pod tablicą upamiętniającą epizod powstańczy pruszkowskiej elektrowni (z udziałem pocztów sztandarowych). Udział PSP – Beatka Turczyn i Małgosia Włodek.

11.11.2019  Złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym Stulecie Odzyskania Niepodległości przy ul. Drzymały 30.  Udział PSP:  Małgosia Włodek.

12.11.- 30.11.2019  Wystawa „Początki Mechaników” w szkole „Sternik” w Pruszkowie.

21.11.2019 Spotkanie z uczniami klas siódmych i ósmych w szkole „Sternik” zainspirowane wystawą „Początki Mechaników”. Udział PSP: Piotr Janusz Czarniawski i Helena Sabała.

PORTAL  „PODWARSZAWSKIE  ŻYCIE  PRUSZKOWA”  (Uruchomienie Portalu – 26.02.2018)

Portal „Podwarszawskie Życie Pruszkowa” jest dla Zarządu i członków PSP priorytetem. Zawiera, od początku jego powstania, takie działy jak: „Najważniejsze informacje tygodnia”, „Najnowsze video”, „Foto-relacje”, „Wydarzenia”, „Kultura”, „Polityka”, „Publicystyka” oraz różne zakładki. W chwili przygotowywania tego sprawozdania zostało zapisanych ponad 27800 wejść.

Na portalu można przeczytać m.in. teksty Andrzeja Drzewnickiego, Piotra Janusza Czarniawskiego, Beaty Turczyn, Wojtka Maryańskiego i Rafała Węglewskiego. Redaktor naczelny: Edward Radziejewski. Podczas wewnętrznego głosowania Zarządu redakcji sekretarzem redakcji został Rafał Węglewski.

NIEZREALIZOWANE  PUNKTY  PROGRAMU :
W roku 2019  nie udało się zrealizować dwóch głównych tematów :

 1. a) „KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”
 2. b) „MUZEUM PRZEMYSŁU ZIEMI PRUSZKOWSKIEJ”

ad  a) – Inicjatywa dot. „Kolumny Niepodległości” miała być realizowana łącznie ze Starostwem Pruszkowskim. Starostwo jednak podjęło decyzję, że na uroczystości Stulecia Odzyskania Niepodległości będzie zainstalowana „Ławka Niepodległości” refundowana przez MON.

ad  b) – Próby pozyskania pomieszczenia, jako pierwszy krok w kierunku „Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej” nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W związku z tym członkowie PSP zadecydowali, że nadal temat jest jednym z najważniejszych – dalsza zbiórka artefaktów i informacji, ewentualnie przygotowanie wystawy o CBKO w Pruszkowie na przyszły rok 2020.

Poza tym:

W czerwcu 2019 r. została złożona do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego (w ramach ogłoszonego konkursu) „Oferta realizacji zadania publicznego” pod tytułem: „Centralne Biuro Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie -wczoraj i dziś” (wystawa i prelekcja). Niestety nasza oferta nie została przyjęta. Z powodu braku niezbędnych środków finansowych PSP odstąpiło od realizacji tego zadania.

UWAGI  KOŃCOWE

BILANS  OSOBOWY

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zarejestrowano w KRS z liczbą 18 członków założycieli.

W 2019r. nie zostali przyjęci do Stowarzyszenia nowi członkowie (stan na koniec 2018r. to 23 członków),  natomiast lista członków zmniejszyła się o 5 osób. Zatem liczy ponownie 18 członków.

Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

SPOŁECZNA  PRACA  W  STOWARZYSZENIU

Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.

W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków (statut §4). Nie prowadzi działalności gospodarczej, a podsumowania finansowe sporządzane są w sposób uproszczony.

Wpłaty składek członkowskich i darowizn na cele statutowe oraz inne opłaty (np. opłaty stałe bankowe) są rozliczone w „Bilansie za rok obrotowy” i w „Sprawozdaniu finansowym”. PSP kontynuuje od kilku lat umowę podpisaną z biurem rachunkowym „Efka” z Komorowa.

PODSUMOWANIE  FINANSOWE

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej PSP, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

W 2019 r. Stowarzyszenie nie podpisało żadnej umowy dot. przyznania dotacji , w związku z tym nie poniosło kosztów wynikających z „Umów o dzieło” oraz opłacenia faktur niezbędnych do realizacji zadań publicznych.

Pruszków, dnia 13.02.2020 r.

 

 


ROCZNE  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  PSP:

1  stycznia  2018 r.  –  31 grudnia  2018 r.

WPROWADZENIE :    

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).

Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków  (statut §2, p.1).

Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia – w załączeniu.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony  (statut §1, p.3).

W roku 2018 skład Zarządu PSP zmienił się.

16 kwietnia 2018 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, dotyczące działalności w 2017 r.   Zarząd PSP przedstawił sprawozdanie, które zostało przyjęte jednogłośnie.

3 września 2018 wiceprezes PSP Przemysław Sieciński złożył  pisemną rezygnację z pełnionych funkcji.

Skład Zarządu PSP:     Piotr Zapart – prezes Zarządu,

                                               Przemysław Sieciński – wiceprezes  (rezygnacja z funkcji od września ’2018)

                                               Beata Turczyn – skarbnik,

                                               Hanna Radziejewska – sekretarz,

                                               Małgorzata Włodek – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej (nie uległ zmianie):

                                               Piotr Olkowski,

                                               Hanna Burza – Czarniawska,

                                               Bolesław Jabłoński,

                                               Helena Sabała.

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2018 .

BILANS  WYDARZEŃ :

Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

A. PROGRAM INICJATYW  STOWARZYSZENIA  NA  ROK 2018  –  przyjęty 19.02.2018r.:

– Planowane tematy priorytetowe:
„Kolumna Niepodległości”,
„Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej,
portal „Podwarszawskie Życie Pruszkowa”

– Powiatowy Konkurs Historyczny dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

– Kontynuacja cyklu spotkań „Pamięć Kresów” – organizowanych wspólnie z Muzeum Dulag 121.

– Uczestnictwo w uroczystości ad. „1 marca”; przygotowanie okolicznościowych broszurek.

– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi, w zależności od proponowanych tematów .

– Organizacja wystaw prac w cyklu „Młodzi, zdolni, stąd”, promujących uzdolnioną młodzież.

– Uczestnictwo w Powiatowym Pikniku Rodzinnym.

– Inicjatywa (do omówienia) dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia”.

– „13 grudnia” – zorganizowanie uroczystości upamiętniającej 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

+ Ulotki promujące Stowarzyszenie, dostępne podczas każdej z uroczystości.

ZADANIA PODJĘTE W 2018 – DO KONTYNUOWANIA W 2019 :

„KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”

Stowarzyszenie razem ze Strzelcami RP zainicjowało rozmowy z Miastem i Powiatem nt. zlokalizowania na terenie miasta Pruszkowa „Kolumny Niepodległości” – w rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Rozmowy doprowadziły do wyznaczenia przez Miasto terenu pomiędzy ul. Kurca a wiaduktem.
W rozmowach brali udział (ze strony Stowarzyszenia) Piotr Zapart, Dariusz Jańczy (Strzelcy RP) oraz „gościnnie” architekt Andrzej Matrzak. Oprócz rozmów była prowadzona korespondencja. Temat został „zablokowany” problemami prawnymi związanymi z jedną z działek na wyznaczonym terenie. Ze względu na jesienne wybory i zmianę władz w Powiecie i Mieście, Stowarzyszenie przełożyło tę sprawę na rok 2019 (pierwsze rozmowy zostały już poczynione).

Ważniejsze pisma w sprawie:

11.01.2018 – Pismo do MON w sprawie „Kolumny Niepodległości”.

19.01.2018 – Pismo do Przewodniczącego RM w sprawie „Kolumny Niepodległości”.

16.02.2018 – Pismo „przypominające” do Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta.

01.03.2018 – Uchwała Rady Miasta Pruszkowa o wskazaniu lokalizacji.

16.03.2018 – Pismo „przypominające” do MON.

20.04.2018 – Odpowiedź PGE Obrót SA w sprawie działki, na której miałaby stanąć kolumna.

19.06.2018 – Odpowiedź Miasta na pismo PGE Obrót SA – o braku możliwości dopełnienia uwag PGE.

„MUZEUM PRZEMYSŁU ZIEMI PRUSZKOWSKIEJ”

Stowarzyszenie wysłało pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pomoc (podpowiedź), jaki wybrać kierunek działania, aby doprowadzić do powstania muzeum, zdaniem Stowarzyszenia – koniecznego, na terenie miasta powiatowego Pruszków.  Podczas działalności wieloletnich władz Pruszkowa zniknęło z jego mapy wiele obiektów świadczących o rozwoju miasta, począwszy od momentu nadania mu praw miejskich w 1916 roku i poprowadzenia przez jego tereny Kolei Warszawsko- Wiedeńskiej, a nawet starszych.

Ministerstwo w pisemnej odpowiedzi wskazało nam wiele poważniejszych i drobniejszych rozwiązań, ale najbardziej istotne z nich to powołanie społecznego komitetu. Ze względu na lokalne wybory do rad gminnych i powiatowych Zarząd przełożył tę inicjatywę na rok 2019.

Ważniejsze pisma w sprawie „Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej”:

26.02.2018 – Pismo do MKiDN (z powiadomieniem Starosty i Prezydenta Miasta).

15.03.2018 – Odpowiedź z MKiDN.

 PROGRAM  ZREALIZOWANY :

(Nie wszystkie punkty z „listy programowej” zostały zrealizowane, natomiast podjęto kilka nowych inicjatyw.)

 PORTAL  „PODWARSZAWSKIE  ŻYCIE  PRUSZKOWA”

26.02.2018 – Uruchomienie Portalu.

Artykuł inaugurujący – wywiad z Honorowym Przewodniczącym kolegium redakcyjnego PŻP Panem Edwardem Besińskim.

Portal zawiera takie działy jak: „Najważniejsze informacje tygodnia”, „Najnowsze video”, „Foto-relacje”, „Wydarzenia”, „Kultura”, „Polityka”, „Publicystyka” oraz różne zakładki. W opracowaniu jest „Kalendarz Historyczny”. W chwili przygotowywania tego Sprawozdania zostało zapisanych ponad 14500 wejść.

 „PAMIĘĆ  KRESÓW”

Cykl  spotkań organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121.

(Cykl został rozpoczęty 7.12.2015 roku wykładem inaugurującym pana prof. Andrzeja Nowaka pt.: „Kresy – historia bez końca”. W 2016 r. odbyło się 6 spotkań, a w 2017r. – 3 spotkania).

12.05.2018 – „Pamięć Kresów” – „Walki z Ukrainą o wschodnią granicę Polski w latach 1918- 1919”.
Prelegenci: Piotr Janusz Czarniawski i Edward Radziejewski, Muzeum Dulag 121.

WYSTAWY:

06.04.2018 – Otwarcie wystawy „Ptaki Polskie – w fotografii Piotra Tomaszewskiego” w MDK, z cyklu „Młodzi, zdolni, stąd”, pt :  „Ptaki – wiosenne gody”+ prelekcja dr Bolesława Jabłońskiego (członka PSP) + podarunki dla widzów (licealiści) – zdjęcia autora z dedykacją. Wystawa ogólnie dostępna, czynna 2 tygodnie, + broszurka dot. wystawy.

05.06.2018 – Otwarcie wystawy „Ptaki Polskie – w fotografii Piotra Tomaszewskiego” w MDK, z cyklu „Młodzi, zdolni, stąd”, pt. : „Lato – czas nauki”+ prelekcja dr Bolesława Jabłońskiego + podarunki dla widzów (szkoła podstawowa) – gwizdki gliniane w formie ptaków. Wystawa ogólnie dostępna, czynna 2 tygodnie, + broszurka dot. wystawy.
17.06.2018 – Powiatowy Piknik Rodzinny – trzy wystawy na temat Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” w Prószków

1. wystawa: „Początki >Mechaników<” (pokazywana po raz pierwszy 10.11.2017 podczas „Pruszkowskiego Tygodnia z Niepodległą” (organizator „Tygodnia” – Muzeum Dulag 121),

2. wystawa: z krótką historią Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie (od jej powstania do upadłości),

3. wystawa: z kilkoma z naszego zbioru, a ostatnimi (jak się później okazało) zdjęciami budynków Technikum Mechanicznego w Pruszkowie, powiązanego ściśle z fabryką oraz trochę zdjęć klasowych i maturalnych sprzed lat.

4. zbiorcza wystawa „Ptaki Polskie – w fotografii Piotra Tomaszewskiego” dwóch jej edycji, które odbyły się w MDK dla dzieci i młodzieży (dwie z czterech zaplanowanych na 2018 r. wystaw na temat ptaków. Dwie pozostały nie zrealizowane „przechodzą” do wykonania w najbliższym czasie).

01.08.2018 – Wystawa w oknie Centrum Dialogu Społecznego pt. : „Pruszkowscy harcerze w Powstaniu Warszawskim”, oparta o broszurę opracowaną przez Druha Tadeusza Jarosa, pt.: „Wojenna służba harcerstwa pruszkowskiego w latach 1939- 1945”.

KONCERTY

25.02.2018 – Koncert „Podziemna Armia Powraca”.  Wystąpili: Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk  (+ Msza św.). Koncert upamiętniający „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

25.12.2018 – Koncert pt.: „13 grudnia – zbliża  się  kolejna  rocznica”, upamiętniający wydarzenia i osoby w dniach następujących po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Polski. Wystąpili: Emilia Wróblewska, Jan Kulczycki, Hubert Bojarski.

POWIATOWY  KONKURS  HISTORYCZNY

23.05.2018 – Gala Finałowa Powiatowego Konkursu Historycznego z koncertem Warszawskiego Chóru „Polonia”. Temat konkursu: „Walka o niepodległość Polski w czasie I. wojny światowej z uwzględnieniem bohaterów naszej małej Ojczyzny”.
Przygotowanie konkursu i gali: Małgorzata Włodek.

MARSZ  PAMIĘCI

30.09.2018 – Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy – „Marsz Pamięci  Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc” organizowany przez Muzeum Dulag 121. Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” znajdującym się na terenie byłego Dulagu 121.

INWENTARYZACJA  MIEJSC  PAMIĘCI  POWIATU  PRUSZKOWSKIEGO

13.11.2018Konferencja dla prasy i osób zainteresowanych tematem: „Inwentaryzacja Miejsc Pamięci Powiatu Pruszkowskiego”. Inwentaryzacja i dokumentacja elektroniczna zostały wykonane na zlecenie PSP przez Jakuba Salasa Arietę, dyplomowanego archiwistę. Praca objęła 3 gminy powiatu pruszkowskiego: m. Pruszków, Piastów  i Brwinów.

 UROCZYSTOŚCI  ROCZNICOWE

Uczestnictwo  w uroczystościach obchodów ważnych państwowych i patriotycznych rocznic,

w tym składanie wieńców:

11.04.2018 – Msza św. i złożenie kwiatów przy Epitafium Smoleńskim – kościół p.w. św. Kazimierza.

13.04.2018 – Złożenie wieńca przy „Dębach Pamięci” (posadzonych w ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń –  ocalić od zapomnienia”)  na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Dęby upamiętniają oficerów zamordowanych na wschodzie i poległych w boju. Przygotowanie uroczystości: Małgorzata Włodek.

01.08.2018 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego: bohaterskie zdobycie elektrowni przez powstańców oraz śmierć jednego z nich.

02.10.2018 – Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy – uroczystość przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa” w Pruszkowie na terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego.

11.11.2018Narodowe Święto Niepodległości – złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki (Piotr Zapart, Beata Turczyn), przedtem – Msza św. w kościele NMP na Żbikowie oraz przemarsz pod pomnik Kościuszki.

STRONA  INTERNETOWA  i  FACEBOOK

Stroną internetową i naszą stroną na Facebooku opiekuje się Edward Radziejewski uzupełniając ją nowymi wpisami a także zamieszczając  własnoręcznie wykonane filmy z uroczystości, których jesteśmy autorami i na które zostajemy zaproszeni. Często na stronie można przeczytać także wpisy i różnego rodzaju wiadomości i zdjęcia zamieszczane tu przez Piotra Zaparta (prezesa PSP) oraz innych członków Stowarzyszenia. Na stronie internetowej często zamieszczane są również artykuły z portalu „Podwarszawskie Życie Pruszkowa”, który został w 2018 roku potraktowany priorytetowo.

UWAGI  KOŃCOWE

W przygotowaniu wszystkich inicjatyw, oprócz wymienionych osób,  przy każdej inicjatywie pomagali pozostali członkowie Stowarzyszenia.

Należy też wspomnieć, że nie doszło do realizacji, z różnych przyczyn, następujących przedsięwzięć:

–  „Śniadania w parku” – to przedsięwzięcie planowane wspólne z innymi powiatowymi organizacjami pozarządowymi,

–  Inicjatywa dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego”. Stowarzyszenie przygotowało skromną wystawę „Pruszkowscy harcerze w Powstaniu Warszawskim”, choć w planach było rozważane większe założenie.

BILANS  OSOBOWY

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zarejestrowano w KRS z liczbą 18 członków Założycieli.

W 2018r. nie zostali przyjęci do Stowarzyszenia nowi członkowie, stan na koniec 2017r. to 23 członków  (po rezygnacji wiceprezesa PSP Przemysława Siecińskiego).

Nikt z grona członków nie został wykluczony.

W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.

W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.

Kontynuujemy od ponad dwóch lat umowę podpisaną z biurem rachunkowym „Efka” z Komorowa.

Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

PODSUMOWANIE  FINANSOWE

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej PSP, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

Nie występują także okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

DOTACJE

 1. Realizacja trzech zadań publicznych została sfinansowana z dotacji powiatu pruszkowskiego
  w ramach konkursu ofert:

– Konkurs historyczny,

– Inwentaryzacja Miejsc Powiatu Pruszkowskiego,

– Koncert „13 grudnia – zbliża się kolejna rocznica”.

„Powiatowy Konkurs Historyczny” (IV. edycja) – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu pruszkowskiego (dotacja w pełni wykorzystana)

– Koszty pokryte z dotacji                                                                                     4 400,00 zł

– Koszty pokryte z własnych środków                                                                      22,81 zł

– Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (6 osób)                           1 240,00 zł

               Razem                                                                                                        5 662,81 zł

„Inwentaryzacja Miejsc Pamięci Powiatu Pruszkowskiego” (dotacja z częściowym zwrotem)

– Koszty pokryte z dotacji                                                                                   12 300,00 zł   (z 13 100,00 zł)

– Koszty pokryte z własnych środków                                                                        0,00 zł

– Wycena wkładu wolontariuszy (13 osób)                                                       2 940,00 zł

               Razem                                                                                                      15 240,00 zł

Zwrócono na konto Powiatu niewykorzystaną kwotę:                                   800,00 zł

Koncert  „13 grudnia- zbliża się kolejna rocznica” (dotacja z częściowym zwrotem)

– Koszty pokryte z dotacji                                                                                       1700,00 zł   (z 2200,00 zł)

– Koszty pokryte z własnych środków                                                                         0,00 zł

– Wycena wkładu wolontariuszy (5 osób)                                                          1020,00 zł

               Razem                                                                                                          2720,00 zł

Zwrócono na konto Powiatu niewykorzystaną kwotę:                                     500,00 zł

Stowarzyszenie sfinansowało także opłatę licencjacką ZAiKS-u
z własnych środków – poza kosztorysem na koncert                                          135,30 zł

 1. Realizacja jednego zadania publicznego została sfinansowana z dotacji powiatu pruszkowskiego
  w ramach grantu:

– Realizacja dwóch wystaw „Ptaki polskie – w fotografii Piotra Tomaszewskiego” w ramach cyklu: „Młodzi, zdolni, stąd” łącznie z prelekcją dr Bolesława Jabłońskiego i drobnymi upominkami konkursowymi dla dzieci (dotacja w pełni wykorzystana)

– Koszty pokryte z dotacji                                                                                                      1630,00 zł

– Koszty pokryte z własnych środków                                                                                    14,83 zł

– Wycena wkładu wolontariuszy (5 osób)                                                                           860,00 zł

               Razem                                                                                                                         2504,83 zł

Sprawozdania końcowe powyższych przedsięwzięć zostały złożone do Starostwa Powiatowego w obowiązującym terminie i zatwierdzone – przyjęte bez uwag.

KOSZTY  WŁASNE

Koncert  „Podziemna Armia Powraca” – opłacony ze środków  Stowarzyszenia, ze względu na zbyt późno złożony wniosek o dotację (grant).

Wystąpili: Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk                                            500,00 zł

 Portal  „Podwarszawskie Życie Pruszkowa”:

– Opłata serweru                                           (3 przelewy)                                                       984,00 zł

– Wykonawca strony MB                            (2 przelewy)                                                    3 075,00 zł

               Razem                                                                                                                         4 059,00 zł

 

Pozostałe koszty pokryte z własnych środków PSP:

– Wystawa na Powiatowy Piknik Rodzinny – na temat Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie (plansze wystawowe):                                                                                                                     536,90 zł

– Folia do zabezpieczenia plansz wystawowych podczas transportu                              44,08 zł

– Usługi księgowe (2 lata obrachunkowe)                                                                            600,00 zł

– Artykuły spożywcze (cukier, woda mineralna)                                                                 199,22 zł

– Materiały biurowe                                                                                                                    46,40 zł

INFORMACJE  KOŃCOWE

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków swoich (statut §4). Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Wpłaty składek członkowskich i darowizn na cele statutowe oraz inne opłaty (np. opłaty stałe bankowe) są rozliczone w „Bilansie za rok obrotowy” opracowanym przez Biuro księgowe „Efka”.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

    Piotr Zapart – Prezes PSP                                            Sporządziła: Hanna Radziejewska – sekretarz PSP

    Pruszków,  dnia  25.03.2019   r.

 

 


ROCZNE SPRAWOZDANIE INFORMACYJNE (MERYTORYCZNE) :
1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

 

WPROWADZENIE :

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).
Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków (statut §2, p.1).
Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16
Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.
Statut Stowarzyszenia – w załączeniu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony (statut §1, p.3).

W roku 2017 zmienił się skład Zarządu PSP.

12 czerwca 2017 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Po dwóch latach pracy Prezes Piotr Zapart złożył przed członkami PSP sprawozdanie z dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia. Następnie wybrano nowy skład Zarządu. Dotychczasowy członek Zarządu Adam Lewandowski zrezygnował z uczestnictwa w Zarządzie PSP. Do składu Zarządu została wybrana Małgorzata Włodek.

Skład Zarządu PSP po wyborach :
Piotr Zapart – prezes Zarządu,
Przemysław Sieciński – wiceprezes,
Beata Turczyn – skarbnik,
Hanna Radziejewska – sekretarz,
Małgorzata Włodek – członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ po wyborach zmianie:
Piotr Olkowski,
Hanna Burza – Czarniawska,
Bolesław Jabłoński,
Helena Sabała.

Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5):
„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”

Główne elementy programu Stowarzyszenia :
1. Tematyka historyczna:
– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,
– zbieranie materiałów i dokumentów, wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.
– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,
– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,
– współpraca z Muzeum Dulag 121,
2. Polacy na Kresach:
– organizowanie zbiórki darów,
– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,
– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,
– apelowanie do decydentów o szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.
3. Działalność informacyjna:
– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik),
– strona internetowa,
– ulotki i plakaty okolicznościowe.
4. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich inicjatywach jak m.in.:
– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,
– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”.
5. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2017 .

BILANS WYDARZEŃ :
Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

PROGRAM INICJATYW STOWARZYSZENIA NA ROK 2017 – przyjęty 09.01.2017 r.:

– Powiatowy Konkurs Historyczny,
– Cykl spotkań „Pamięć Kresów” – organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121,
– Uczestnictwo w rocznicach „1 marca” – przygotowanie okolicznościowych broszurek,
– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi, w zależności od proponowanych tematów,
– Powiatowy Piknik Rodzinny – udział PSP,
– Przyjęcie przez pruszkowskie rodziny pielgrzymów Polaków z Litwy,
– Koncert dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia”,
– „13 grudnia” – zorganizowanie uroczystości upamiętniającej 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
+ ulotki promujące Stowarzyszenie, dostępne na każdej z uroczystości.
Nie wszystkie punkty z powyższej listy zostały zrealizowane, natomiast podjęto kilka nowych inicjatyw.

PROGRAM ZREALIZOWANY:

„PAMIĘĆ KRESÓW” (projekt wiodący dla PSP)
Cykl spotkań organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121.
(Cykl został rozpoczęty 7.12.2015 roku wykładem inaugurującym pana prof. Andrzeja Nowaka pt.:
„Kresy – historia bez końca”. W 2016 r. odbyło się 6 spotkań, w tym dwa zorganizowane przez PSP).

21.01.2017 – „Kresy pod zaborami” – prelegent Małgorzata Włodek.
18.02.2017 – „Kresowe miasta wielu religii” – prelegenci Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas.
24.06.2017 – „Odradzanie się Polski 1914 – 1920 a sprawa Kresów Wschodnich” – prelegenci Janusz Czarniawski, Edward Radziejewski i Jacek Zegarłowicz.

KONCERTY

27.02.2017 – Koncert zespołu CONTRA MUNDUM : „Cześć i chwała Bohaterom” z okazji „1 marca – Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”. PSP współorganizator ze Starostwem Pruszkowskim.
Stowarzyszenie przygotowało broszurki o „Żołnierzach Wyklętych”: „1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,
17.12.2017 – Krótki koncert Iwony Kowalik- Szatkowskiej (po Mszy św. w kościele św. Kazimierza)
w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY (projekt wiodący dla PSP)

(2017 R. – III. edycja) konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, pod hasłem: „Miejsca represji i katownie w Pruszkowie i w powiecie pruszkowskim
w latach 1939 – 1957” – koordynator Małgorzata Włodek.
Na konkurs nadesłano 5 prac fotograficznych z opisem, 2 filmy oparte o wywiady oraz 5 wierszy.
W konkursie uczestniczyło łącznie 15 uczniów.
Na 10 szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, zaproszonych do konkursu, prace nadesłano z 6 szkół.
26.04.2017 – Gala Finałowa konkursu (rozpoczętego już w styczniu) odbyła się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Podczas Gali zostały wręczone członkom PSP panom Bolesławowi Jabłońskiemu i Piotrowi Januszowi Czarniawskiemu Medale „Pro Patria”, przyznane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

WYSTAWY :

03.06.2017 – Powiatowy Piknik Rodzinny: PSP przedstawiło dwie wystawy: wystawę retrospektywną oraz wystawę „Pomnik Piłsudskiego – Czy Pruszków dołączy do innych miast?”
10.11.2017 – Wystawa „Początki Mechaników” w ramach „Pruszkowskiego Tygodnia z Niepodległą” (organizator „tygodnia” – Muzeum Dulag 121). Prelegent – Janusz Czarniawski.
+ broszurka dot. wystawy.

POLACY Z LITWY
01 – 04. 06.2017 – wizyta Polaków z Butrymanców i okolic (Litwa) w gościnie u mieszkańców Pruszkowa, z wycieczkami do Warszawy i z pielgrzymką do Częstochowy. Koordynator – Przemysław Sieciński. PSP jako współorganizator ze Starostwem Pruszkowskim.

MARSZ PAMIĘCI
02.10.2017 – Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy – „Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc” organizowany przez Muzeum Dulag 121.
Z naszego Stowarzyszenia udział wzięli Danusia Wars i Przemysław Sieciński. Filmową relację z marszu i uroczystości przygotował Edward Radziejewski.

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z ROCZNICAMI
Uczestniczenie w uroczystościach obchodów ważnych państwowych i patriotycznych rocznic, których głównymi organizatorami były Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121 oraz inne instytucje: – składanie wieńców –
01.08.2016 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego.
02.10.2017 – Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy – uroczystość przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa” w Pruszkowie na terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego.
11.11.2016 – Święto Niepodległości – złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki (Piotr Zapart, Beata Turczyn), przedtem – Msza św. w kościele NMP na Żbikowie i przemarsz pod pomnik Kościuszki.
17.12.2017 – Msza święta w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, po niej krótki koncert Iwony Kowalik.

STRONA INTERNETOWA i NA FACEBBOOKU :
Stroną internetową i naszą stroną na Facebooku opiekuje się członek zarządu uzupełniając ją nowymi wpisami a także zamieszczając własnoręcznie wykonane filmy z uroczystości, których jesteśmy autorami i na które zostajemy zaproszeni.

UWAGI KOŃCOWE:
W przygotowaniu wszystkich inicjatyw uczestniczyli pozostali członkowie Stowarzyszenia.
Szczególnie należy podkreślić mobilizację przed i w trakcie wizyty Polaków z Litwy. Praca wówczas wymagała wyjątkowego współdziałania i szybkich decyzji.

Należy również wspomnieć, że nie doszło do realizacji, z różnych przyczyn, następujących przedsięwzięć:
– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi,
– Koncert dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego”.

Podczas opracowywania plansz wystawy „Początki Mechaników” coraz bardziej uwidoczniała się rola Zakładów „Mechanicy” w Pruszkowie i Polsce. Temat Zakładów „Mechanicy” stawał się jednym z priorytetów wśród inicjatyw PSP na rok 2018.

BILANS OSOBOWY :
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zarejestrowano w KRS z liczbą 18 członków Założycieli.
W 2017r. nie zostali przyjęci do Stowarzyszenia nowi członkowie, stan na koniec 2017r. to 24 członków.
Nikt z grona członków nie został wykluczony.
W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.
W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.
Kontynuujemy od zeszłego roku mowę podpisaną z biurem rachunkowym „Efka” z Komorowa.
Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

PODSUMOWANIE FINANSOWE :

– Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

– Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

– Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

– Znacząca większość organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć była bezkosztowa, a tym „Pamięć Kresów” i „Powiatowy Piknik Rodzinny” oraz uczestniczenie w różnych uroczystościach.

DOTACJE:
– Realizacja dwóch zadań publicznych została sfinansowana z dotacji Starostwa Pruszkowskiego:
konkurs historyczny – dotacja w ramach konkursu, oraz wizyta Polaków Litwy w Pruszkowie – dotacja w ramach grantu.

„Powiatowy Konkurs Historyczny” (III. edycja) – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, który to sfinansował potrzeby konkursu.
– Koszty pokryte z dotacji 2 082,68 zł (z 4 000,00 zł)
– Koszty pokryte z własnych środków 11,93 zł
– Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (9 osób) 1 280,00 zł
Razem 3 374,61 zł
Zwrócono na konto Starostwa niewykorzystaną kwotę: 1 917,32 zł

„Polacy z Litwy”
– Koszty pokryte z dotacji 7 225,00 zł (z 8 000,00 zł)
– Koszty pokryte z własnych środków (darowizny) 2 500,01 zł
– Wycena wkładu wolontariuszy (3 osoby) 700,00 zł
Razem 10 425,01 zł
Zwrócono na konto Starostwa niewykorzystaną kwotę: 775,00 zł
Pozostałe koszty zostały poniesione (i rozliczone) przez Akcję Katolicką przy kościele św. Kazimierza.
Sprawozdania końcowe obu przedsięwzięć zostały złożone do Starostwa Powiatowego w obowiązującym terminie i zatwierdzone – przyjęte bez uwag.

KOSZTY WŁASNE :

Wystawa „Początki >Mechaników<” (plansze na wystawę)
– Koszty pokryte z własnych środków 836,15 zł

Materiały biurowe
– Koszty pokryte z własnych środków 100,00 zł

INFORMACJE KOŃCOWE :

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (statut §4). Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

Piotr Zapart – Prezes PSP Sporządziła: ..Hanna Radziejewska – sekretarz PSP

Pruszków, dnia 15.04.2018 r.

 

 


 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE  INFORMACYJNE  (MERYTORYCZNE) :

1  stycznia  2016 r.  –  31 grudnia  2016 r.

WPROWADZENIE :    

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).

Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków  (statut §2, p.1).

Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.

Skład Zarządu PSP:

Piotr Zapart – prezes Zarządu,

Przemysław Sieciński – wiceprezes,

Beata Turczyn – skarbnik,

Hanna Radziejewska – sekretarz,

Adam Lewandowski – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Olkowski,

Hanna Burza – Czarniawska,

Bolesław Jabłoński,

Helena Sabała.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony  (statut §1, p.3).

 

W roku 2016 nie zmienił się skład Zarządu PSP ani pozostałe dane rejestrowe.

Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5) :

„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”

Główne elementy programu Stowarzyszenia :

 1. Tematyka historyczna:

– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,

– zbieranie materiałów i dokumentów,

– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,

– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,

– współpraca z Muzeum Dulag 121,

– wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.

 1. Polacy na Kresach:

– organizowanie zbiórki darów,

– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,

– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,

– apelowanie do decydentów o szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.

 1. Działalność informacyjna:

– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik),

– strona internetowa,

– ulotki i plakaty okolicznościowe.

 1. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich inicjatywach jak m.in.:

– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,

– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”

 1. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

 

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2016 .             

BILANS  WYDARZEŃ :

Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

PROGRAM  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA  NA  ROK 2016  –  przyjęty 15.02.2016r.:

 

– Powiatowy Konkurs Historyczny – organizacja konkursu podjęta już w styczniu, Gala Finałowa – 15.04.2016,

– Cykl spotkań „Pamięć Kresów” – organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121,

– Uczestnictwo w rocznicach  „1 marca” , „27 marca” i innych  + ewentualne przygotowanie okolicznościowych broszurek,

– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi,

– Koncert dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia”,

– „8 września” – happening przy pomniku w Helenówku organizowany ze Strzelcami RP,

– Konkurs z okazji 100-lecia Pruszkowa na mural dotyczący historii miasta (~wrzesień),

– „13 grudnia” – zorganizowanie uroczystości upamiętniającej 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,

decyzja o formie uroczystości w późniejszym czasie – happening, koncert lub inne.

+  Ulotki promujące Stowarzyszenie, dostępne na każdej z uroczystości.

 

PROGRAM  ZREALIZOWANY: 

 

„PAMIĘĆ  KRESÓW”

Cykl  spotkań organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121.

(Cykl został rozpoczęty 7.12.2015 roku wykładem inaugurującym pana prof. Andrzeja Nowaka pt.:

„Kresy – historia bez końca”.)

23.01.2016  „Kresy – początki historii” – prelegent Janusz Czarniawski,

27.02.2016  „Pierwsza Rzeczpospolita – relacje polsko- litewsko- ukraińskie” – prelegent Małgorzata Włodek.

W ramach tego cyklu zostały w roku 2016 zorganizowane przez Muzeum jeszcze 4 spotkania, przy naszym „patronacie”:

09.04.2016 – Spektakl „Ten drogi Lwów” – wykonanie Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, Zbigniew Rymarz – akompaniament,

12.06.2016  -„Rody Kresowe” – prelegent  dr Tomasz Mleczek,

27.11.2016  – „Wielkość i dramat polskich Kresów” – prelegent  Stanisław Srokowski.

03.12.2016  – „Śladami słów skrzydlatych … – pisarze i poeci polskich Kresów” – prelegent Mariusz Olbromski ,

 

KONCERTY

06.03.2016  Koncert  „Wybieram wolność” w wykonaniu „Garwolińskiego Teatru Muzycznego Od Czapy”, zespołu „Czapoba” oraz gościnnie Jana Trebuni- Tutka i zespołu „Jazgot”, wiersze i relacje „Żołnierzy Wyklętych”: aktorzy Dariusz Kowalski oraz Radosław Pazura.

Współpraca PSP ze Starostwem Pruszkowskim przy organizacji koncertu.

Stowarzyszenie przygotowało broszurki o „Żołnierzach Wyklętych”:

„1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,

„27 marca -70. Rocznica aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”

(broszurka została również przetłumaczona na jęz. angielski).

11.12.2016  Koncert (po Mszy Św.) w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, poświęcony pamięci osób internowanych i prześladowanych, pt.: „Kolędy (dla) Internowanych”. Wykonanie: aktor Jan Kulczycki i „Ferajna z Hoovera”.

Przygotowano również broszurkę: „Internowanie działaczy opozycji w stanie wojennym. Twórczość stanu wojennego. Poeci stanu wojennego”.

 

ROCZNICA  KATASTROFY  SMOLEŃSKIEJ

09.04.2016  Uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zorganizowana przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie – msza w 1. Rocznicę odsłonięcia Epitafium Smoleńskiego. Delegacja PSP brała udział w składaniu wieńców pod tablicą Epitafium Smoleńskiego.

Inicjator i organizator uroczystości Przemysław Sieciński – PSP.

 

POWIATOWY  KONKURS  HISTORYCZNY  (projekt wiodący dla PSP)

(2016 R. – II. edycja)  konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, pod hasłem: „ Odkrywamy naszą historię” – „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”. Prace mogły dotyczyć tematu ogólnego, ale także bardziej szczegółowego: „Aresztowanie 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Pruszkowie – 27/28 marca 1945r.”

W konkursie  uczestniczyło 8 na 10 szkół, 27 uczniów, nadesłano 10 prac plastycznych, 14 wierszy i 8 prac multimedialnych.

15.04.2016  Gala Finałowa konkursu (praktycznie rozpoczętego już w styczniu) odbyła się w połączeniu z obchodami  5. Rocznicy posadzenia „Dębów Katyńskich” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Koordynator konkursu i organizator uroczystości – Małgorzata Włodek.

 

POGRZEB „ŁUPASZKI” NA POWĄZKACH

24.04.2016  Pogrzeb majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”  – delegacja (dołączona do ks. Macieja Smolińskiego i młodzieży, m.in. z Liceum Kościuszki) – kościół p.w. św. Karola Boromeusza w Warszawie; pogrzeb z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

 Szczątki majora Szendzielarza złożono w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – Delegacja: Przemysław Sieciński, Janusz Czarniawski, Bolesław Jabłoński, Jan Kulczycki (PSP i Grupy Oporu „Solidarni”).

 

PIKNIKI  W PARKU  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH

07.05.2016  „Śniadanie w parku Sokoła” pod hasłem: „Pruszków artystyczny” – PSP  przedstawia trzy wystawy, główną: „Szkółki żbikowskie – miejsce magiczne”   oraz dwie pod wspólnym tytułem „Pruszków w fotografii”.

Wystawa Główna przypomniała istniejącą do dziś i rozwijającą się na nowo a sięgającą swoimi korzeniami roku 1898, firmę ogrodniczą na Żbikowie założoną przez Piotra Ferdynanda Hosera.

Dwie mniejsze wystawy prezentowały fotografie Pruszkowa, to zdjęcia Jerzego Matusiaka  – „Nostalgia …” oraz Piotra Tomaszewskiego – „Kolory ulic Pruszkowa”.

21.05.2016  „Śniadanie w parku Sokoła” pod hasłem: „Pruszków przemysłowy” –  PSP przedstawiło retrospektywną wystawę pt.: „Czy tak musiała zakończyć się historia … (zakłady produkcji obrabiarek) Mechanicy” (inicjator i główny organizator – Janusz Czarniawski).

11.06.2016 – „Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych”  – PSP zorganizowało wystawę wpisując się
w treść wspólnego dla organizacji hasła: „Komunikacja bez barier” – dla PSP to komunikacja między ludźmi.

Nasze Stowarzyszenie pokazało w krótkiej formie swój dorobek (od momentu zarejestrowania się), głównie   podkreślając otwarcie się na współpracę z różnymi  instytucjami  i organizacjami.

 

UROCZYSTOŚCI  ZWIĄZANE  Z  ROCZNICAMI

Uczestniczenie w uroczystościach obchodów ważnych państwowych i patriotycznych rocznic, których głównymi organizatorami były Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121 oraz inne instytucje i organizacje    –  składanie wieńców –

01.03.2016  Udział PSP w uroczystym składaniu wieńców na grobie kpt. Bolesława Pajączka ps. „Groźny” na Cmentarzu Żbikowskim – Żołnierza Wyklętego.

01.03.2016  Uczestnictwo PSP, w osobie Małgosi Włodek (na zaproszenie Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia)  w Siatkówce- Nowiny, gm. w woj. świętokrzyskim, w uroczystościach „Narodowego  Dnia Żołnierzy Wyklętych” . Na terenie gminy znajduje się symboliczny grób Karola Łoniewskiego ps. „Lew”, mieszkańca powiatu pruszkowskiego.

05.03.2016  Udział w II. Pruszkowskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych zorganizowanego przez Obóz Narodowo – Radykalny.  Złożenie wieńców pod tablicą na budynku dworca PKP w Pruszkowie, upamiętniającą Stanisława Bema ps. „Gryf”.

17.04.2016  Uroczyste poświęcenie Krzyża Pamięci wzniesionego w Komorowie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski (przed uroczystością – Msza Święta w Kościele Narodzenia NMP w tej intencji).

01.08.2016  Udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego.

07.08.2016  Pęcice – Obchody upamiętniające 72. Rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 70. Rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika- mauzoleum. Odbył się także 50. Rajd „Po kamienistej drodze”. Nasza delegacja – Małgosia Włodek, Adam Lewandowski i Piotr Brulikis.

19.09.2016  Uroczystość patriotyczno –religijna oraz Inscenizacja bitwy Ołtarzewskiej 8 10 września 1939r., w wykonaniu Stowarzyszenia Historyczno- Rekonstrukcyjnego „Patria”. Relacja z tego wydarzenia naszego wysłannika Rafała Węglewskiego.

23.09.2016  „Dzień Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc” – uroczystość przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa” w Pruszkowie na terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego. Relację
z uroczystości przygotował Rafał Węglowski.

06.10.2016  Uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej przez Muzeum Dulag 121 w Sejmie Rzeczypospolitej, wraz z towarzyszącą jej konferencją: w tym wykład pana prof. Jana Żaryna oraz relacje
 i wspomnienia świadków exodusu Warszawy.

Na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Bojanowskiej udział w uroczystości wzięli Beata Turczyn, Małgorzata Włodek, Rafał Węglewski.

Tytuł wystawy: „Solidarność i wsparcie. – Pomoc dla ludności Warszawy i okolic, wypędzonej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu”.

11.11.2016  Uroczystości Święta Niepodległości w Pruszkowie, m. in. w programie złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy ul. 3 Maja na Żbikowie przez uczestniczące delegacje, przemarsz do kościoła na Żbikowie, Msza św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.

STRONA  INTERNETOWA  i  NA  FACEBBOOKU

Stroną internetową i naszą stroną na Facebooku opiekuje się Edward Radziejewski uzupełniając ją nowymi wpisami a także zamieszczając  własnoręcznie wykonane filmy z uroczystości, których jesteśmy autorami i na które zostajemy zaproszeni. Jest on także inicjatorem i swego rodzaju twórcą zamieszczonej na stronie  interaktywnej mapy Pruszkowa.

Do autorów publikacji na stronie internetowej dołączyli, obok często piszącego Janusza Czarniawskiego, Wojciech Fabian (w cyklu „Patriotyczne podróże po Polsce”) oraz Rafał Węglewski jako fotoreporter
i prezenter różnych interesujących wydarzeń.

 

UWAGI KOŃCOWE:

W znaczącej większości wydarzeń brał udział a trzymał pieczę nad wszystkimi wydarzeniami Piotr Zapart.

Często w przygotowaniu różnych inicjatyw uczestniczyli inni członkowie Stowarzyszenia.

Należy również wspomnieć, że w porównaniu założeń programowych PSP do ich wykonania w roku  2016,  nie doszło do realizacji, z różnych przyczyn, następujących inicjatyw:

– Koncert „sierpniowy”, pt.: „Tu była Warszawa” w podziękowaniu mieszkańcom Pruszkowa za pomoc osobom wypędzonym po powstaniu z Warszawy, planowany na 18.09.2016,

– Happening przy pomniku w Helenówku organizowany ze Strzelcami RP,

– Konkurs z okazji 100-lecia Pruszkowa na mural dotyczący historii miasta.

 

BILANS  OSOBOWY :       

 

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w KRS licząc 18 członków Założycieli.
W 2015r. przyjęto do Stowarzyszenia czterech nowych członków,  a  w  2016r. – 2 członków.

Nikt z grona członków nie został wykluczony.

W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.

W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.

– Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

 

PODSUMOWANIE  FINANSOWE :           

– Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

– Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

– Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

– Znacząca większość organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć była bezkosztowa, a tym „Pamięć Kresów”, „Śniadania w parku”, uczestniczenie w różnych uroczystościach.

– Realizacja dwóch zadań publicznych została zorganizowana w wyniku wygrania przez Stowarzyszenie konkursu ogłoszonego przez Starostwo (temat konkursu j.n.) i została sfinansowana z dotacji Starostwa (kwota wykazana w umowie została przelana na konto Stowarzyszenia).

– Stowarzyszenie otrzymało dotację na następujące inicjatywy:

 1. a) „Powiatowy Konkurs Historyczny” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu

Pruszkowskiego, który to sfinansował potrzeby konkursu.

Koszty pokryte z dotacji                                                                                        3 390,00 zł

               Koszty pokryte z własnych środków                                                      196,47 zł

Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (9 osób)                                1 380,00 zł

Razem                                                                                                                       4 966,47 zł

 1. b) Koncert „Kolędowanie (dla) Internowanych”

Powiat  Pruszkowski  sfinansował potrzeby koncertu.

Koszty pokryte z dotacji                                                                    6 545,00 zł  wykorzystano 5 475,44 zł

Koszty pokryte z własnych środków                                                 120,00 zł  wykorzystano    120,45 zł

Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (8 osób)           1 490,00 zł

Razem                                                                                                    8 155,00 zł  wykorzystano 7 085,89

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Starostwa.

Sprawozdania końcowe obu przedsięwzięć zostały złożone do Starostwa Powiatowego w obowiązującym terminie i zatwierdzone – przyjęte bez uwag.

Koncert „Wybieram wolność” został całkowicie opłacony przez Starostwo i rozliczony wewnętrznie.

 

INFORMACJE  KOŃCOWE :

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (statut §4).  Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

 

Pruszków,  dnia  31 marca 2017 r.

 

 


 

 

 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE  INFORMACYJNE  (MERYTORYCZNE) :

1  stycznia  2015 r.  –  31 grudnia  2015 r.

 

WPROWADZENIE :    

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).

Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków  (statut §2, p.1).

Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.

Skład Zarządu PSP:

Piotr Zapart – prezes Zarządu,

Przemysław Sieciński – wice prezes,

Beata Turczyn – skarbnik,

Hanna Radziejewska – sekretarz,

Adam Lewandowski – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Olkowski,

Hanna Burza – Czarniawska,

Bolesław Jabłoński,

Helena Sabała.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony  (statut §1, p.3).

Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5) :

„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”

Główne elementy programu Stowarzyszenia :

 1. Tematyka historyczna:

– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,

– zbieranie materiałów i dokumentów,

– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,

– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,

– współpraca Muzeum Dulag 121,

– wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.

 1. Polacy na Kresach:

– organizowanie zbiórki darów,

– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,

– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,

– apelowanie do decydentów o szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.

 1. Działalność informacyjna:

– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik),

– strona internetowa,

– ulotki i plakaty okolicznościowe.

 1. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich inicjatywach jak m.in.:

– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,

– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”

 1. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2015  jak i od chwili rejestracji – 9 grudnia 2014 r.

 

BILANS  WYDARZEŃ :

Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

 

Rok 2015 – członkowie Stowarzyszenia przygotowali i uruchomili następujące przedsięwzięcia :

program działalności Stowarzyszenia (Uchwała nr 1/2015),

2 broszurki edukacyjne (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) dla uczczenia rocznic:

„1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,

27 marca -„70. Rocznica aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”, (broszurka została również przetłumaczona na jęz. angielski).

– uczestniczenie w uroczystościach obchodów ww. rocznic, których głównymi organizatorami były Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121,

–  7 czerwca – udział w „Rajdzie rowerowym” organizowanym przez Stowarzyszenie „Zdrowy rower” – zorganizowanie historycznego Puntu informacyjnego na skraju Lasów Młochowskich na temat mogił znajdujących się w pobliskim lesie, przygotowanie broszurki na ten temat oraz ulotki promującej Stowarzyszenie,

27 czerwca – udział w pikniku rodzinnym „Śniadanie w Parku Kościuszki”  (organizator – lokalne organizacje pozarządowe), przygotowanie dwóch broszurek: jednej dotyczącej  historii pruszkowskich zakładów „Mechanicy” i drugiej – wspominającej przypadającą 15 sierpnia setną rocznicę bitwy tzw. „Szarży pod Rokitną”, +  ulotki promujące Stowarzyszenie,

1 sierpnia – udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego. Przygotowanie dwóch  broszurek tematycznych:

 „1 sierpnia 1944 w Pruszkowie” oraz  „100-lecie Elektrociepłowni w Pruszkowie”,

uruchomienie strony internetowej www.pruszkowskiesp.pl ,

– projekt wiodący: przygotowanie i realizacja skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWEGO  KONKURSU  HISTORYCZNEGO,   z cyklu  „Odkrywamy naszą historię”, pod hasłem: „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”  –  I. edycja.

Gala Finałowa konkursu odbyła się 30 września, czyli tuż po dniu 27 września, kiedy to przypada „Dzień Powstania Polskiego Państwa Podziemnego” (współpraca ze Starostwem Pruszkowskim oraz Muzeum Dulag 121),

11 listopada – udział we Mszy św. w kościele p.w. św. Kazimierza,  udział w przemarszu na Żbików pod pomnik Tadeusza Kościuszki i w uroczystym składaniu wieńców,

– przygotowywanie cyklu wykładów dot. Polaków na Kresach Rzeczypospolitej:

„Pamięć Kresów – historia i współczesność” :  cykl zainaugurowała 7 grudnia prelekcja pana prof.  Andrzeja Nowaka pt. „Kresy – niekończąca się historia”,

–  13 grudnia – zorganizowanie wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i ze Związkiem Strzeleckim Rzeczypospolitej Polskiej (rekonstruktorzy z Pruszkowa i Mszczonowa) :

rekonstrukcji – happeningu ulicznego przypominającego wprowadzenie stanu wojennego 1981 r.

 

BILANS  OSOBOWY :

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w KRS licząc 18 Członków Założycieli. Od momentu rejestracji do Stowarzyszenia zostało przyjętych czterech nowych członków. Nikt z grona członków nie został wykluczony.

W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.

W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.

– Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio raz w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

 

PODSUMOWANIE  FINANSOWE :     

 

– Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

– Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

– Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

– Znacząca większość organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć była bezkosztowa.

– Dwie z organizowanych przez nas inicjatyw wymagały nakładów finansowych i były dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, a mianowicie:

 

Projekt Pierwszy :

„Powiatowy Konkurs Historyczny” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, który to sfinansował potrzeby konkursu.

Wszystkie faktury były opłacone przelewem pomiędzy Starostwem a usługodawcami (poza udziałem w tych rozliczeniach naszego Stowarzyszenia).

W konkursie młodzież miała do wyboru 5 kategorii konkursowych.

Zakupiono:

– nagrody :   5 szt. tabletów Lenovo Tab A7-40 MTK8121, po 330,- zł/szt.              razem   1650,- zł

15 szt.  gier planszowych w cenie od 30,- zł do 80,- zł/szt.                                          razem   ~575,- zł

– druk zaproszeń na galę, dyplomów i podziękowań za pomoc                                                ~240,- zł

– produkty cukiernicze                                                                                                                         300,- zł

razem ~2765,- zł

Poza tym w ramach nagród laureaci i uczestnicy otrzymali książki od sponsorów.

 

oraz  Projekt Drugi :

– Przygotowanie i realizacja happeningu ulicznego – „Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 rok”.

– Ta realizacja zadania publicznego została zorganizowana w wyniku wygrania przez Stowarzyszenie konkursu ogłoszonego przez Starostwo (temat konkursu j.w.) i została sfinansowana z dotacji Starostwa (kwota wykazana w umowie została przelana na konto Stowarzyszenia).

– Dostępne środki na koncie wykorzystano przy zakupie usług i podpisaniu umów o dzieło, jak poniżej:

 

                                                                                                                                Dotacja       Środki własne

– umowa o usługę: wypożyczenie rekwizytów do inscenizacji,

w tym kostiumy                                                                                                  1400,- zł              0,- zł

– umowa o usługę: wypożyczenie samochodu historycznego                    1230,- zł              0,- zł

– umowa o usługę: wypożyczenie samochodu Nysa Milicyjna                  1230,- zł          390,- zł

– umowa o usługę: druk ulotek i ulotek                                                           700,- zł               4,30 zł

– umowa o usługę: wynajem kuchni polowej (+grochówka)

i koksownika                                                                                                        1800,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: konsultacje historyczne i materiały źródłowe                500,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: koordynacja zespołu i raport końcowy                           1540,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: projekt scenariusza i reżyseria                                         1100,- zł              0,- zł

– umowa o dzieło: wykonanie elementów scenografii                                   500,- zł              0,- zł

– polisa OC:        ubezpieczenie organizatora                                                       0,- zł           147,45 zł

Razem                                                                                                               10000,- zł            541,75 zł

Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (16 osób)                               0,- zł         1830,- zł

Razem                                                                                                               10000,- zł         2371,75 zł

 

– „Sprawozdanie końcowe” i  „Raport z realizacji zadania publicznego”, dot. happeningu „13 grudnia”  zostały złożone płatnikowi (Starostwu Powiatowemu  w Pruszkowie) dn. 23.12.2015, przez Starostwo sprawdzone i przyjęte bez uwag.

– Wszystkie opłaty zostały dokonane przelewem z konta Stowarzyszenia, w tym dotacja oraz wyrównania kwot na fakturach ze środków własnych.

– Środki własne zebrane w ciągu 2015 roku to:

darowizny                          800,- zł

składki członkowskie    1360, – zł

Przychody, j. w., służą wyłącznie do wykorzystywania na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

INFORMACJE  KOŃCOWE

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (statut §4).  Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

 

Pruszków,  dnia  12 czerwca 2016 r.

 


PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE INFORMACYJNE

– 9.12.2014 r. – 28.05.2015 r.

WPROWADZENIE
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, 9 grudnia 2014r.
Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków (statut §2, p.1).
Został zarejestrowany Zarząd PSP oraz statut Stowarzyszenia.
Skład Zarządu PSP: Piotr Zapart – prezes Zarządu,
Przemysław Sieciński – wice prezes,
Beata Turczyn – skarbnik,
Hanna Radziejewska – sekretarz,
Adam Lewandowski – członek Zarządu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony (statut §1, p.3).
Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5) :
„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”
Główne elementy programu Stowarzyszenia :
Tematyka historyczna:
– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,
– zbieranie materiałów i dokumentów,
– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,
– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,
– współpraca Muzeum Dulag 121,
– wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.
2. Polacy na Kresach:
– organizowanie zbiórki darów,
– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,
– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,
– apelowanie do decydentów szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.
3. Działalność informacyjna:
– strona internetowa,
– ulotki i plakaty okolicznościowe,
– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik).
4. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy, m.in.:
– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,
– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”
5. czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

BILANS WYDARZEŃ
Stowarzyszenie, jeszcze w oczekiwaniu na rejestrację, było w zeszłym roku 2014 organizatorem lub współorganizatorem kilku uroczystości:
– 100 – lecie Czynu Niepodległościowego, tj. prelekcja i złożenie wieńca na grobie legionisty Mieczysława Sleszyńskiego na cmentarzu w Żbikowie, oraz pod tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej na budynku przy ul. 3 Maja, – 31 sierpnia (osoba odpowiedzialna – xx),
– rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę, tj. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu „pruszkowskim”, Msza Św. w intencji Polaków poległych za Ojczyznę, – 17 września,
– udział w pruszkowskim Marszu Niepodległości wzdłuż ul. 3 maja zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Polska Niepodległa” i „Narodowy Pruszków”, – 9 listopada,
– rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego – Msza Św. w intencji internowanych prześladowanych, uroczyste otwarcie wystawy „Solidarni” ku wolności” oraz „Wykład – wspomnienie” z udziałem panów Bolesława Jabłońskiego, Jana Kulczyckiego oraz Iwony Kowalik – Szatkowskiej, – 14 grudnia.
Od początku 2015 roku członkowie Stowarzyszenia przygotowali lub uruchomili przedsięwzięcia:
– program działalności Stowarzyszenia (osoba odpowiedzialna – xx),
– dwa biuletyny edukacyjne (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) dla uczczenia rocznic:
– „1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,
– 27 marca –„70. Rocznica aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego” (osoba odpowiedzialna – xx),
– uczestniczenie w uroczystościach obchodów ww. rocznic, których głównymi organizatorami były – Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121,
– uruchomienie strony internetowej www.pruszkowskiesp.pl i aktualne uzupełnianie założonych zakładek oraz wprowadzanie poprawek (osoba odpowiedzialna – xx),
– przeprowadzenie kilku rozmów dotyczących wydawania własnego biuletynu w formie papierowej, rozmowy będą kontynuowane w czerwcu,
– przygotowywanie na wrzesień/ październik cyklu wykładów dot. Polaków na Kresach Rzeczypospolitej:
„Polskie Kresy – historia i współczesność” (osoba odpowiedzialna – xx),
– oraz projekt wiodący: przygotowanie (współpraca ze Starostwem Pruszkowskim i Muzeum Dulag 121), skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO, z cyklu „Odkrywamy naszą historię”:
I. edycja pod hasłem:
„Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”
Gala Finałowa konkursu zaplanowana jest na koniec września 2015 r. –
Ponieważ 27 września przypada „Dzień Powstania Polskiego Państwa Podziemnego”
(osoba odpowiedzialna – xx).
W najbliższej przyszłości Stowarzyszenie chce włączyć się do współpracy z organizatorami następujących zamierzeń:
– Piknik rodzinny „Śniadanie w Parku Kościuszki”- cz. 2 – 13 czerwca i cz.3 – 27 czerwca
(organizator – lokalne organizacje poza samorządowe). Jeden z tych dwóch terminów ma być poświęcony historii. – „Rajd rowerowy” organizowany 7 czerwca przez Stowarzyszenie „Zdrowy rower”.
Nasz udział polegałby na zorganizowaniu jednego z punktów na trasie Pruszków- Komorów- Granica- Szczeniówka- Podkowa Leśna- Brwinów- Parzniew- Pruszków.
Oba zdarzenia są doskonałą okazją do zaprezentowania naszego Stowarzyszenia.
Prawdopodobnie możemy na to wydarzenie dostać niewielkie dofinansowanie. Liczy się głównie pomysł i dobra wola.

BILANS FINANSOWY

Sprawozdanie obejmuje okres od 9 grudnia 2014 do 9 maja 2015 r.
Jest to sprawozdanie stricte informacyjne, gdyż statut Stowarzyszenia (statut § 23, p. 7) przewiduje, że rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Zakładamy, że Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność statutową, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty sporządzenia bilansu, ponieważ nie występują okoliczności, które wskazywałyby zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Informacje ogólne
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.(statut §4). Nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony.

Przychód

Majątek Stowarzyszenia powstaje wg założeń statutu z (statut §23, p.1):
– przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
– składek członkowskich,
– darowizny, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, sponsoringu,
– dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
– —-
– dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując, za zgodą Walnego Zebrania Członków dodatkowe środki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków (statut §23, p. 9).

Tak przewiduje statut Stowarzyszenia.
Do chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność wyłącznie o składki członkowskie i pracę społeczną swoich członków z ewentualnym wykorzystaniem prywatnego sprzętu.

Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
– koszty realizacji statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,
– koszty administracyjne,
– koszty usług obcych.
Stowarzyszenie poniosło w okresie swojej działalności koszty związane koszty związane z zakupem materiałów biurowych, posiłkując się kwotą z zebranych składek.
Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu jako siedziby i na spotkania członków (umowa użyczenia) ani nie zatrudniało pracowników do prowadzenia biura.

Stowarzyszenie w okresie czasu nie udzielało żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

Zarząd Stowarzyszenia szukając różnych możliwości dofinansowania swoich propozycji programowych złożyło w styczniu br. ofertę (jako organizacja pozarządowa) w Konkursie FIO 2015 (Fundusz inicjatyw Obywatelskich), przedstawiając program konkursu historycznego. Niestety nie otrzymaliśmy dotacji.
Następnie zarząd złożył podobną ofertę w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie 2015 – „Inicjatywa Oddolna”. Aby przejść do następnego etapu – prezentacji, zabrakło nam 4 punktów na 20.
Obecnie czekamy, do końca maja, na oficjalne podanie wyników konkursu FIO –Mazowsze Lokalnie 2015 – „Rozwój Młodych Organizacji”, w których także uczestniczymy.
Przy znacznej pomocy Starostwa Pruszkowskiego (oraz współpracy Muzeum Dulag 121) jesteśmy w trakcie organizowania POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO.
Jest gotowy program konkursu (osoba odpowiedzialna – Małgosia Włodek), w przygotowaniu są zaproszenia dla szkół ponadgimnazjalnych, niebawem będziemy rozsyłać informacje do różnych instytucji i osób z prośbą o patronat i ufundowanie nagród.
Starostwo Pruszkowskie zapewniło nas o dofinansowaniu konkursu kwotą 2500.00 zł.

Sporządziła: Hanna Radziejewska – sekretarz PSP
Pruszków, dnia 28 maja 2015 r