Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

„Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących członków Stowarzyszenia i Użytkowników strony internetowej, wprowadza się politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu jest „Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne”.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od osób współpracujących, członków Stowarzyszenia bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia

1. W związku z działalnością Stowarzyszenia oraz strony internetowej, Administrator może zbierać następujące dane osobowe:

a – Dane osobowe członków zbierane w celu rejestracji statutowych działań oraz realizacji Programów Społecznych w ramach ogólnej działalności NGO: imię, nazwisko, adres e-mail, NIP lub PESEL, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktualny adres do korespondencji zgodnie z wpisem w CEIDG lub adres miejsca zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej), telefon kontaktowy;

b – Dane osobowe osób lub organizacji współpracujących przekazane w związku z zadaniem pytania odnośnie Oferty Administratora (formularz kontaktowy lub adres e-mail): imię i nazwisko, adres e-mail.

2. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:

a – prawidłowego wykonania działań statutowych organizacji w czasie i przy zawieraniu umów – przez wykonanie umowy rozumiemy w tym wypadku utrzymywanie naszej strony internetowej, umożliwienie złożenia ofert współpracy pomiędzy organizacjami lub organami samorządowymi oraz w określonych przypadkach pośredniczenie w ich realizacji. W tym celu będziemy przetwarzać dane przez cały czas w którym będziemy współpracować, a w razie realizacji usług płatnych, również do czasu ich całkowitego rozliczenia.

b – jeśli wyraziłeś nam na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane również w celach marketingowych – dzięki temu możesz otrzymywać na przekazanego nam maila informacje o naszej statutowej działalności i realizowanych przez nas akcjach społecznych;

c – spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane musimy przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będziemy przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.

3. Dane przekazane w celu wykonania umowy (współpracy, wolontariatu i realizacji zawartych umów wolontariackich) są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy o współpracy.

4. Możemy przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, świadczące usługi z zakresu promocji i marketingu, członkowie Stowarzyszenia w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych.

6. Dane o których mowa w ust. 1 lit. a) i będą przechowywane wyłącznie na potrzeby realizacji współpracy oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ich realizacją.

7. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej lub przez wysłanie wiadomości e-mail) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.

8. Ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora, przekazane nam dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy współpracy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – za Twoją zgodą do chwili jej odwołana, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

9. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w celach marketingu innego niż bezpośredni, przekazane nam dane będą przetwarzane w tym celu za Twoją zgodą do chwili jej odwołania, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

10. W każdym czasie możesz wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Twoich danych takich jak telefon czy adres e-mail drogą e-mailową lub wysyłając nam żądanie zwykłą drogą korespondencyjną.

11. W każdym czasie masz też prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Administrator zobowiązuje się do:

a – podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

b – przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

c – przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

13. Administrator przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 12 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:

a – stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;

b – zabezpieczanie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

c – prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej;

d – dopuszczenie do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;

e – zapewnianie kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

f – prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.

14. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane również w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora to jest do:

a – badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania strony internetowej;

b – administrowania funkcjonowaniem strony internetowej, poprawy jego funkcjonalności, dostępności i jakości pracy strony;

c – kontaktowania się z organizacjami i osobami współpracującymi, użytkownikami, w celu rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z umową o współpracy poprzez dostępne kanały komunikacji;

d – egzekwowanie przestrzegania regulaminu strony internetowej zwalczanie oszustw i nadużyć;

e – poprawy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

– przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie w okresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane również w jednym z celów wskazanych w ust. 1.

3. Zbieranie danych anonimowych

1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych członków Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego udostępnionych lub przekazanych w związku z kandydowaniem / członkostwem do Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem strony.

3. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji strony. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych.

4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.

5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies. Stronę internetową „Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne” obsługuje firma WordPress.

4. Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez wysłanie informacji drogą e-mailową lub wysyłając żądanie zwykłą drogą korespondencyjną na adres siedziby Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego: 05-804 Pruszków, ul. Rzeckiego 5/16.

2. Każda osoba kiedykolwiek współpracująca może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Uwagi i pytania

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres siedziby Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego: 05-804 Pruszków, ul. Rzeckiego 5/16.

6. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi wżycie z dniem 01.02.2020 roku.

2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych postanowień Statutu pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio.

3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.