Nasza deklaracja

Rok 1989 miał przynieść naszemu Narodowi, umęczonemu dwoma totalitarnymi systemami, nowy czas długo oczekiwanej odnowy, aby Polacy mieli szansę odzyskać w pełni swoją Ojczyznę, samodzielnie o niej stanowić.

Kolejne lata ukazywały nam jednak coraz bardziej prawdę o „czasie przełomu”. Następujące po sobie elity polityczne, uwikłane lub wmanewrowane w nierozliczoną przeszłość, zdradziły albo zawiodły.

Rok po roku, poprzez manipulacje i kłamstwa „na górze”, przy propagandzie sprzyjających mediów, odzyskuje swoją pozycję system: antynarodowy, antyhumanitarny i anty pracowniczy, oparty o daleko posunięty wyzysk i postępujące zniewolenie i lekceważenie ludzi. Dotyczy to poszczególnych osób i całych grup społecznych, zawodowych, politycznych i gospodarczych. Rządzący omijają obowiązujące granice prawa, w tym zapisy konstytucyjne.

Wciąż wyraźniejszy jest obraz kraju głęboko uzależnianego od wpływów zewnętrznych, systematycznie stającego się kolonią Europy i świata. Coraz mniej mamy do powiedzenia we „własnym domu”.

Pozorna staje się niepodległość Państwa, prawo do samostanowienia i możliwość swobodnego wyrażania swej woli, nawet, jeśli wykorzystujemy do tego celu narzędzia demokratyczne.

Zostały zniszczone polski przemysł, rolnictwo, banki, struktury spółdzielcze. Rozerwane więzi społeczne, zdeprawowane społeczeństwo (głównie młodzież), zabiegani, przepracowani, często zastraszeni lub nieprawdziwie informowani ludzie, tworzą swoistą ochronę dla podtrzymywania obecnej polityki przez aktualne władze, czy to centralne czy samorządowe.

Atakowany jest Kościół katolicki, będący ostoją dla Narodu, niosący misję duchową i patriotyczną.

Społeczeństwo oddala się od wspólnych ideałów, takich jak: prawda, wolność, godność jednostki ludzkiej. Zaczynają umykać prawa i interesy Narodu Polskiego, dla niego najpotrzebniejsze, będące podstawą jego żywotności i dostatku, pomyślności naszego życia i życia przyszłych pokoleń.

Ten niszczący Polskę i każdego z nas trend należy zatrzymać i za wszelką cenę odwrócić. Jeśli chcemy pomyślnej przyszłości dla nas, naszych dzieci i wnuków, musimy podjąć trud nakierowany na pozytywne zmiany – zaczynając od swojego „podwórka” – choćby małymi kroczkami, choćby „pracą od podstaw” i „pod prąd”. To jest dla nas wyzwanie Patriotyczne i Pragmatyczne.

Kontynuując walkę wielu pokoleń Polaków o Ojczyznę wolną, wyrażamy potrzebę utworzenia ruchu politycznego, który wznowiłby wysiłek odbudowy najważniejszych dla Narodu Polskiego wartości

– zawiązujemy „Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne”.

 

STATUT „PRUSZKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA PATRIOTYCZNEGO”

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.„Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawieUstawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.):Prawo o stowarzyszeniach, oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność w oparciu o związki z uczelniami, ze stowarzyszeniamispołeczno-kulturalnymi oraz innymi instytucjami życia intelektualnego, z krajowymi, zagranicznymii międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.Może pozostawać człon¬kiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pruszków.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniemmiasta Pruszkowa i województwa Mazowieckiego.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 3

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Pruszkowskie StowarzyszeniePatriotyczne” oraz z napisem pośrodku „Pruszków 2014”.

2. Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską i wydaje legitymacje członkowskie.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.

§ 6

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a.- organizowanie odczytów naukowych, konferencji, poradnictwa, imprez kulturalnych i okolicznościowych, zjazdów, szkoleń i wykładów naukowo – technicznych, wystaw, pokazów filmowych itp.,
b. – propagowanie działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców Pruszkowa i województwa,
c. – przygotowywanie opinii na temat bieżących wydarzeń i problemów miasta Pruszkowa, regionu Mazowsza, kraju oraz zajmowanie wobec nich stanowiska,
d. – prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia, z wykorzystaniem internetowych usług informacyjnych,
e. – podejmowanie i wspieranie środowiskowych inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i starszych w ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych,
f. – podejmowanie i wspieranie środowiskowych inicjatyw społecznych związanych z kontaktami z Polakami zamieszkującymi tereny poza granicami Polski.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Każda osoba przed przystąpieniem do Stowarzyszenia jest obowiązana podpisać Deklarację Członkowską zawierającą oświadczenie, że nie jest oraz nie była funkcjonariuszem ani tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa, informacji wojskowej oraz nie zajmowała kierowniczych stanowisk w komunistycznym aparacie partyjnym.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być tylkoczłonkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. – zwyczajnych,
b. – wspierających,
c. – honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemnądeklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, akceptującapostanowienia Statutu i jego założenia ideowe.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowościprawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje nacele Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszeniapo złożeniu pisemnej deklaracji. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniuprzez swojego przedstawiciela. Podstawą przyjęcia członka wspierającego jest uchwała Zarządupodjęta nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przezWalne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków zwyczajnychStowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.- głosu stanowiącego przy podejmowaniu uchwał Stowarzyszenia,
c. – korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d.- zgłaszania swoich opinii i wniosków władzom Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. – brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. – uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. – przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. – regularnego opłacania składek.

§ 11

1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogąjednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadajątakie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganiastatutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

4. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

5. Członek Stowarzyszenia może być członkiem innej organizacji społecznej, jeżeli jej cele i działania nie pozostają w sprzeczności z celami i zasadami Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. – dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. – wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy, po uprzednim wezwaniu, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c. – śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie doWalnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jestrozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

a. – Walne Zebranie Członków,
b. – Zarząd,
c. – Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

4. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, obowiązki Prezesa przejmuje wiceprezes. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.

§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 16

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lat.

Walne Zebranie Członków

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków przy liczbie obecnych nie mniejszej niż ¼ liczby uprawnionych.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. – z własnej inicjatywy,
b. – na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. – na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może powołać Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.

8. Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków opracowuje zasady współpracy z innymi organizacjami, wnioski i postulaty dla Zarządu Stowarzyszenia, dokonuje oceny sytuacji politycznej i udziela zaleceń dla Zarządu.

9. Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

10. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. – z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. – z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

11. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. – określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. – uchwalanie zmian statutu, wysokości składek oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
c. – wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. – udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. – rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. – podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. – podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. – podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia wniesionych pod obrady,
j. – uchwalanie regulaminu Zarządu,
k. – uchwalanie budżetu.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. PosiedzeniaZarządu zwołuje prezes.

5. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności określonego rodzaju.

6. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym ZebraniemCzłonków Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

a. – realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,
b. – realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. – kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d. – zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e. – planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f. – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. – przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h. – zwoływanie Walnego Zebrania,
i. – proponowanie Walnemu Zebraniu ustalenia wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać wżadnej innej formie podległości służbowej lub stosunku pracy w Stowarzyszeniu.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

4. Komisja w ciągu 14 dni od swego wyboru na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego,wiceprzewodniczącego i sekretarza.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

7. Tryb i formę działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin przez nią uchwalony.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. – kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. – ocena pracy Zarządu, gospodarki finansowej, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. – składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. – wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. – wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. – wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. – rozpoznawanie sporów powstałych w ramach Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych stron,
h. – wnioskowanie o udzielenie napomnień, czasowego pozbawienia praw członkowskich oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia w rażących wypadkach łamania Statutu i uchwał Stowarzyszenia albo zachowania nieetycznego.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a. – przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
b. – składek członkowskich,
c. – darowizny, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, sponsoringu,
d. – dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
e. – dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego preliminarza budżetowego.

5. Zabrania się wykorzystywania i przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że w przypadku wykorzystywania wynika ono bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6. Przychody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

7. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

8. Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując, za zgodą Walnego Zebrania Członków dodatkowe środki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków.

Sposób reprezentacji

§ 24

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 25

1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Tryb prowadzenia i protokołowania obrad, wyborów i głosowania Walnego Zebrania Członków posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 26

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto Uchwałą nr 6/2014 w dniu 13.11.2014 r.