Kresy – początek Historii

KRESY – POCZĄTKI HISTORII.

Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów – początki historii”. Prowadzi je Janusz Czarniawski z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.
Swoją opowieść Pan Janusz oparł na ważnych dla historii Kresów momentach, które stały się początkami kolejnych etapów historii tych ziem. Mowa oczywiście o przełomowych wydarzeniach natury politycznej, a więc o przyłączeniu Rusi Czerwonej za panowania ostatniego z Piastów Kazimierza Wielkiego, o Unii w Krewie w 1385 r. oraz o roku 1569, kiedy to decyzją Zygmunta Augusta przyłączono do Korony tereny Kijowszczyzny i Wołynia, a podczas obrad sejmu w Lublinie zawarto pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim unię tworzącą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Opowieść oczywiście wybiegała poza te ramy czasowe, obejmując również okresy późniejsze, m. in. czasy zaborów jako ważnego momentu początków tworzenia się pamięci narodowej o utraconych terenach, które wówczas zaczęto nazywać Kresami.
Prelekcja Pan Janusz Czarniawski została zilustrowana historycznymi mapami oraz współczesnymi zdjęciami autorstwa Pana Janusza, wspaniałych kresowych zabytków i miast, które były punktem wyjścia do ogólniejszych rozważań dotyczących struktury demograficznej, narodowościowej i religijnej Kresów.
Janusz Czarniawski urodził się w 1934 roku w Wilnie. Rodzinne miasto opuścił jako repatriant w 1946 roku. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, w latach 1980-81 działał w strukturach „Solidarności”, obecnie członek Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.