Darowizna na cele statutowe

Numer konta bankowego: 66 7999 9995 0651 9224 9204 0001

Odbiorca: Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

05-804 Pruszków, ul. Rzeckiego 5/16

Adnotacja: „Darowizna na cele statutowe”

 


 

STATUT „PRUSZKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA PATRIOTYCZNEGO”

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a.- organizowanie odczytów naukowych, konferencji, poradnictwa, imprez kulturalnych i okolicznościowych, zjazdów, szkoleń i wykładów naukowo – technicznych, wystaw, pokazów filmowych itp.,

b. – propagowanie działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców Pruszkowa i województwa,

c. – przygotowywanie opinii na temat bieżących wydarzeń i problemów miasta Pruszkowa, regionu Mazowsza, kraju oraz zajmowanie wobec nich stanowiska,

d. – prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia, z wykorzystaniem internetowych usług informacyjnych,

e. – podejmowanie i wspieranie środowiskowych inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i starszych w ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych,

f. – podejmowanie i wspieranie środowiskowych inicjatyw społecznych związanych z kontaktami z Polakami zamieszkującymi tereny poza granicami Polski.

 

Numer konta bankowego: 66 7999 9995 0651 9224 9204 0001

Odbiorca: Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

05-804 Pruszków, ul. Rzeckiego 5/16

Adnotacja: „Darowizna na cele statutowe”