Odznaczenie Medalem „Pro Patria”

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. Medal „Pro Patria” jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.
Aktu dekoracji dokonuje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, upoważniony pracownik Urzędu lub upoważniony przez Szefa Urzędu przedstawiciel innego organu administracji rządowej, w czasie uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym lub rocznicowym. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obydwu brzegach wstążki.
Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski.
Na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji regulaminu nadawania Medalu „Pro Patria”, mogą być nim honorowane osoby (fizyczne oraz prawne) szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem.

 

Pruszków, 26 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci
o walce o niepodległość Ojczyzny,
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk,
Decyzją Nr 1047/SU/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
uhonorował Medalem „Pro Patria”

Pana Piotra Janusza Czarniawskiego
i
Pana Bolesława Andrzeja Jabłońskiego

O wręczenie Medalu „Pro Patria” uprzejmie proszę przedstawiciela Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Pana Piotra Kolanowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Bolesław Jabłoński urodził się 14 lipca 1937 roku w Poznaniu. Został w 1962 r. absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, w 1966 r. obronił pracę doktorską. W latach 1962-1988 był pracownikiem naukowym w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. W latach 1978-1981 brał udział w 3 wyprawach antarktycznych.
Pomiędzy 1982 a 1989 rokiem działał w Grupach Oporu „Solidarni”, współorganizował i/lub brał udział m.in. w działalności wydawniczej GOS, NOWa, CDN, Krąg, Przedświt, redakcji „Kuriera Mazowsza”, Oficyny Wydawniczej „Rytm” (drukarnia, redakcja i hurtowy kolportaż w Otrębusach).
Dla Pana Bolesława sprawy polskie stały zawsze na pierwszym miejscu; angażował się on czynnie w różnego rodzaju działalność antykomunistyczną, dążącą do samostanowienia i niepodległości Polski. Także po roku 1989 uczestniczy w wielu inicjatywach propolskich i propaństwowych.
Między innymi jest współzałożycielem naszego Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

W tym roku przygotowujemy już III. edycję Powiatowego Konkursu Historycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pruszkowskiego, pt.: „Miejsca represji i katownie w Pruszkowie i w powiecie pruszkowskim w latach 1939 – 1957”.
Temat ten podjęliśmy z inspiracji Pana Bolesława (który jednocześnie przygotował nam sporo materiałów do wykorzystania). Mamy nadzieję, że do konkursu zgłosi się, jak w poprzednich latach, spora grupa uczniów, mimo że temat jest trudny i mało znany.

Pan Bolesław jest współpomysłodawcą cyklu spotkań otwartych dla mieszkańców Pruszkowa, pt.: „Pamięć Kresów”, organizowanych we współpracy z Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Spotkań odbyło się już kilkanaście.

Także uroczystości organizowane przez PSP, nawiązujące do kolejnych rocznic wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, mają swoje źródło w działalności konspiracyjnej i obecnej Pana Bolesława, uczącego nas wytrwałości, konsekwencji i odwagi w działaniu

 

Pan Piotr Janusz Czarniawski urodził się 31 stycznia 1935 roku w Oszmianie k. Wilna. W 1957 r. został absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym. Pracował w różnych biurach konstrukcyjno- projektowych, ostatnio przed emeryturą w „Bipromaszu”, pełniąc jednocześnie wiele ważnych funkcji społecznych i związkowych.
Wyniósł z rodzinnego domu miłość do Polski i całe swoje życie Jej poświęcił.

Pan Janusz Czarniawski jest inicjatorem i współzałożycielem naszego Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi ok. dwudziestu osób reprezentujących różne pokolenia. Pan Janusz jest naszym doradcą. Kiedy omawiamy jakiś temat, częstokroć powtarza: „Pamiętajcie, to dla Polski”.

Pomysłem Pana Janusza jest m.in. coroczne organizowanie przez PSP Powiatowego Konkursu Historycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim. W tym roku przygotowujemy już III. edycję konkursu pt.: „Miejsca represji i katownie w Pruszkowie i w powiecie pruszkowskim w latach 1939 – 1957”.

Pan Janusz jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu otwartych dla mieszkańców spotkań pt.: „Pamięć Kresów”, organizowanych we współpracy z Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, których to spotkań odbyło się już kilkanaście.

Z inicjatywy i przy ogromnym jego zaangażowaniu zorganizowaliśmy wystawę plenerową opowiadającą historię o nie istniejących już Zakładach Przemysłowych Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki (znanych jako „Mechanicy”). Produkowane w zakładach centra obróbkowe sterowane numerycznie były wysyłane niemal na cały świat.

 

 


Kilka migawek z uroczystości wręczenia Medalu „Pro Patria”