Powiatowa Rada Rozwoju

 

 

Inauguracyjne posiedzenie pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju

 

W środę, 12 kwietnia, o godzinie 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rozwoju. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce!

Spotkanie miało charakter inauguracyjny. Przewodniczył mu Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski, który na wstępie podkreślił istotę powstania Powiatowej Rady Rozwoju dla wszystkich mieszkańców Powiatu. „Jest to pierwsza taka inicjatywa w kraju. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia będą procentować, w jednostkach samorządu terytorialnego bądź innych środowiskach” – powiedział. „Potrzebujemy energii, która może płynąć z poczucia dobrze wykonywanej pracy” – dodał.

Powiatowa Rada Rozwoju powstała w oparciu o przyjętą uchwałą Rady Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Wpisało się ono w założenia, przyjętego przez Radę Ministrów, Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Gość specjalny wydarzenia – Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju, podkreślił w swoim wystąpieniu nowatorski charakter podjętej inicjatywy jako dobry wzór dla innych powiatów w Polsce.

Powiatowa Rada Rozwoju stanowi platformę dialogu na temat kierunków rozwoju Powiatu. Jednocześnie pełni funkcje koordynacyjno-doradcze, zarówno dla władz powiatowych, jak i gminnych. W swoim założeniu ma stanowić miejsce wymiany pomysłów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, urzędników i mieszkańców Powiatu. Obszarami działania Powiatowej Rady Rozwoju jest pięć najistotniejszych sfer życia społecznego. Obszar pierwszy to wysoki kapitał ludzki i społeczny, będący podstawą rozwoju gospodarczego. Chodzi tutaj nie tylko o poprawę jakości edukacji, ale również o podniesienie poziomu zatrudnienia i stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu. Obszar drugi dotyczy rozwiązań komunikacyjnych. Działania w tym zakresie mają na celu zapewnienie sprawnej komunikacji i poprawę bezpieczeństwa. Trzecim obszarem jest sfera bezpieczeństwa i równych szans. Istotnym aspektem jest tutaj funkcjonowanie służby zdrowia i pomocy społecznej. Obszar czwarty to wysoki standard zamieszkania i wypoczynku. Najważniejsze działania mają na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, ale także poprawę stanu i dbałości o środowisko. Ostatnim z pięciu obszarów jest sprawna i otwarta na mieszkańców Powiatu administracja.

Podczas posiedzenia ukonstytuowało się prezydium Powiatowej Rady Rozwoju. Wiceprzewodniczącymi zostały Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu, oraz Małgorzata Pachecka z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”. Ponadto w skład Rady weszli wybrani radni, przedstawiciele jednostek, urzędów gmin z terenu Powiatu Pruszkowskiego, organizacji pozarządowych oraz specjaliści z różnych dziedzin życia społecznego.

 

Skład Powiatowej Rady Rozwoju:

 

1) Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu Pruszkowskiego,
2) Maria Makowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego,
3) Janusz Rajkowski, Radny Powiatu Pruszkowskiego,
4) Artur Świercz, Radny Powiatu Pruszkowskiego,
5) Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski,
6) Andrzej Kurzela, Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa,
7) Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn,
8) Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Michałowice,
9) Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa,
10) Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów,
11) Bogdan Urban, Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich,
12) Małgorzata Pachecka, TPMOK „Komorowianie”,
13) Łukasz Oleszczuk, SISCOM,
14) Marek Rutkowski, Stowarzyszenie Projekt Brwinów,
15) Ilona Massalska, Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”,
16) Edward Radziejewski, Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne,
17) Agnieszka Kaczorowska-Budek, Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu”,
18) Dorota Bagińska, Stowarzyszenie Kulturalny Komorów,
19) Małgorzata Łukaszewicz, Fundacja Up Starter,
20) Karol Michalczyk, Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego,
21) Małgorzata Kucharska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego,
22) Robert Radziwonka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
23) Radosław Kowalczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
24) Krzysztof Radzik, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie,
25) Dariusz Drzewiecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie,
26) Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,
27) Krzysztof Bukowski, Zastępca Naczelnika Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego,
28) Magdalena Radziszewska, Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego,
29) Paweł Kostrzewski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego,
30) Witold Dąbrowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego.

 

 

Materiał pochodzi ze strony Starostwa Powiatu Pruszków – https://www.powiat.pruszkow.pl/informacje/11423
Link do strony z materiałem programowym –     https://www.powiat.pruszkow.pl/informacje/7996