Odkrywamy naszą historię

 

 

 

  PRUSZKOWSKIE  STOWARZYSZENIE  PATRIOTYCZNE

ogłasza : 

POWIATOWY  KONKURS  HISTORYCZNY

z  cyklu

,,Odkrywamy  naszą  historię”

edycja pod hasłem:

„Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”

 

Celem Konkursu jest m. in. upamiętnienie działalności Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz ważnych wydarzeń historycznych z nimi związanych – szczególnie związanych z Pruszkowem, a także upowszechnienie wiedzy o Polakach walczących o niepodległość w czasie II. wojny światowej.

Konkurs jest kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zachęca do samodzielnego poszukiwania wiedzy historycznej  o naszych Bohaterach zarówno pośród osób żyjących w tych czasach, w środowisku – np. w swojej miejscowości, w tekstach źródłowych.

Obok odkrywania faktów z naszej historii pogłębia tożsamość narodową, zachęca do postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodych i starszych mieszkańców naszej Ojczyzny.

Uczniowie mogą wziąć udział w 3 formach konkursowych:

praca plastyczna – plakat (np. zachęcający czytających go do wzięcia udziału w oficjalnych uroczystościach)  albo  rysunek / kolaż (nawiązujący do tematu) – wykonane dowolną techniką, format  A3 lub A2,

prezentacja multimedialna / film 10- 20 slajdów, film do 10 minut,

wiersz –  własna twórczość literacka.

Prace uczniów biorących udział w konkursie należy wysłać lub dostarczyć najpóźniej do 15 marca 2016, na adres (do korespondencji): (lub bezpośrednio do pani Małgorzaty Włodek , koordynatora konkursu – mgrmw@wp.pl)

PRUSZKOWSKIE  STOWARZYSZENIE  PATRIOTYCZNE

Hanna Radziejewska 05-804 Pruszków, ul. Dobra 10 m.15

 

Gala Finałowa zaplanowana na 15 kwietnia 2016 r. nawiązuje szczególnie do dat:

„27/ 28.03.1945 r.- Aresztowanie 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”

oraz do rocznicy posadzenia „Dębów Katyńskich” w Pruszkowie.

 

Za zajęcie I. miejsca w każdej kategorii Starosta Powiatu Pruszkowskiego ufundował atrakcyjne nagrody multimedialne.

W każdej kategorii komisja konkursowa przyzna I., II. i III. miejsce, może też wyróżnić prace.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie Powiatu Pruszkowskiego oraz  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Bliższe informacje:      Małgorzata Włodek   mgrmwl@wp.pl  oraz  zapart1@op.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 


 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

z cyklu
,,Odkrywamy naszą historię”

II. edycja pod hasłem:

„Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”

ORGANIZATOR:
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

PATRONAT: Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski
Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
Instytut Pamięci Narodowej

CELE KONKURSU:
Celem Konkursu jest m. in.:
– upamiętnienie działalności Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz ważnych wydarzeń historycznych z nimi związanych – szczególnie związanych z Pruszkowem i Powiatem Pruszkowskim, a także upowszechnienie wiedzy o Polakach walczących o niepodległość w czasie II. wojny światowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego,
– kultywowanie ideałów, wartości i postaw Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego,
– pogłębienie wiedzy historycznej o wydarzeniach w Polsce podczas II. wojny światowej i po niej.
Konkurs zachęca do samodzielnego poszukiwania wiedzy historycznej zarówno wśród osób żyjących w tych czasach, jak i w środowisku – w swojej miejscowości, oraz w archiwach. Obok odkrywania faktów z naszej historii udział w konkursie pogłębia tożsamość narodową, zachęca do postaw obywatelskich i patriotycznych.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Nieprzekraczalny termin wysłania lub dostarczenia pracy (prac) 15 marca 2016 r.
PLANOWANY TERMIN GALI FINAŁOWEJ:
15 kwietnia 2016 r.
UCZESTNICY:
Konkurs jest kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu Pruszkowskiego.

TEMATY WIODĄCE PRAC KONKUSOWYCH:
Aresztowanie 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznica Katyńska

Praca (zgłoszony projekt) może również dotyczyć np. wybranego wydarzenia związanego z działalnością jednego z Przywódcy z „16 aresztowanych”.

KATEGORIE:
Uczniowie mogą wziąć udział w 3 formach konkursowych:
– praca plastyczna – plakat (np. zachęcający czytających go do wzięcia udziału w oficjalnych uroczystościach lub dotyczący procesu „16” w Moskwie)
– rysunek / kolaż (nawiązujący do tematu) – wykonane dowolną techniką, format A3 lub A2,
– prezentacja multimedialna / film – 10- 20 slajdów, film do 10 minut,
– wiersz – własna twórczość literacka.
Każdy uczestnik konkursu może startować w każdej z kategoriach przedstawiając maksymalnie po dwie prace.

KRYTERIA OCENIANIA:
– poprawność merytoryczna,
– zgodność treści przekazu z prawdą historyczną,
– oryginalność ujęcia tematu,
– poprawność językowa,
– estetyka pracy.

SAMODZIELNOŚĆ PRACY:
– Autorem każdej pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna / nauczyciela.
– Plagiaty i skopiowane opracowania nie będą oceniane.

WYMAGANIA WZGLĘDEM ZGŁOSZONYCH PRAC:
– Organizator nie stawia w pracy plastycznej żadnych ograniczeń w wyborze środków wyrazu i technice wykonania – grafika, kolaż, kredka, akwarela. Format prac: A3 lub A2
– Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w technice wykonania pracy multimedialnej / filmu – można wykorzystać zdjęcia / ujęcia filmowe wykonane zarówno w plenerze jak i we wnętrzach.
Pojemność pracy: 10 – 20 slajdów, film do 10 min.
– Do każdej z prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę (załącznik do ww regulaminu).
Ze względu na zachowanie anonimowości autorów prac przed komisją konkursową podczas oceny prac, prosimy naklejać metryczki na odwrocie prac plastycznych.
– Prace wykonane w formacie A3, pozwalające na przesłanie przesyłką pocztową, prosimy wysłać do nas w utwardzonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – II. edycja”, nie zwinięte i nie złożone.
– Prace wykonane w formacie A2, ze względu na możliwość uszkodzenia, mogą być przesłane przesyłką pocztową w utwardzonym rulonie.
– Prace mogą być również dostarczone bezpośrednio (adres do korespondencji) po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 728 644 484:
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne
Hanna Radziejewska
05-800 Pruszków, ul. Dobra 10 m. 15
(lub po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Włodek – koordynatorem konkursu – mgrmw@wp.pl )

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:
W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Kombatantów, Nauczycieli, Starostwa Pruszkowskiego, Muzeum Dulag 121 oraz Pruszkowskiego Stowarzyszania Patriotycznego.
Decyzje komisji są ostateczne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja ma prawo zrezygnować z wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Obowiązuje ją wówczas publiczne ogłoszenie tej decyzji przed zorganizowaniem Gali Finałowej.
Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu Gali Finałowej na stronie organizatora: www.pruszkowskiesp.pl oraz stronach Patronatów konkursu.

GALA FINAŁOWA:
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się w kwietniu 2016 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Pruszków, ul. Gomulińskiego 2.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Gali Finałowej.
O ewentualnej zmianie terminu uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

ZASADY UCZESTNICTWA:
– Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę uczestnika na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
– Udział w konkursie jest nieodpłatny.
– Konkurs ma charakter jawny, co oznacza, że uczestnicy oraz rodzice bądź opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych, związanych z konkursem, oraz na upowszechnienie wizerunku przez organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
– Osoby te wyrażają także zgodę na prawo organizatorów do nieodpłatnej prezentacji całości lub części prac zgłoszonych do konkursu na wystawach i innych imprezach publicznych, w internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu nieodpłatnej prezentacji. Zgoda udzielona jest na czas nieograniczony.
– Opiekunowie (rodzice / opiekunowie prawni) uczestników niepełnoletnich i uczestnicy pełnoletni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wszelkich roszczeń poszkodowanych.
– Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr/ praw osób trzecich poprzez autorów prac zgłoszonych do konkursu.
– Nadesłane do konkursu prace stają się własnością Organizatora Konkursu.

Organizator : Zarząd Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego