List Przemysława Siecińskiego do Marszałka Struzika i jego odpowiedz

 

Szanowny Pan Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Zwracam się do Pana o pilne podjęcie działań w celu rozpoczęcia  i szybkiej budowy dwóch kluczowych inwestycji dla miasta Pruszkowa:

  • poszerzenia drogi 719 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy,
  • budowy drogi wojewódzkiej łączącej drogę wojewódzką 719 (ul. Warszawska na wysokości miejscowości Kanie) z drogą 701 i 718 (ul. 3-go Maja w Pruszkowie, tzw. „Paszkowianki” .

Ad 1. „Wąskie gardło” głównej arterii komunikacyjnej prowadzącej do miasta od strony Warszawy stało się symbolem bezradności. Mieszkańcy Pruszkowa są sfrustrowani składanymi wielokrotnie bezowocnymi zapewnieniami  władz województwa na temat bliskiej realizacji inwestycji.  Najwyższy niepokój budzi fakt niepodejmowania tej od wielu lat odkładanej decyzji o uruchomieniu inwestycji, pomimo wydania i pozostawania w mocy niezbędnych ku temu decyzji, w tym zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID). Jak się dowiadujemy, prozaiczną przyczyną braku działania, jest rzekome niezapewnienie w budżecie województwa mazowieckiego niezbędnych funduszy w tym zakresie (!). W tych warunkach dociera do nas informacja o rychłym terminie wygaśnięcia ww. decyzji.

Gdyby termin wygaśnięcia wyżej wspomnianej decyzji miał w krótkim czasie wygasnąć scenariusz taki  oznaczałby niezwykle negatywne skutki, bezpośrednie, w postaci zniweczenia dotychczasowych działań w kierunku udrożnienia miasta Pruszkowa, a pośrednio marnotrawstwa środków finansowych znacznej wartości, przeznaczonych dotychczas na opracowania dokumentacji technicznej jak również czasu i energii urzędników samorządowych wielu szczebli, od miasta Pruszkowa począwszy.

Apelujemy o niezwłoczne podjęcie działań w celu pozyskania środków dla rozpoczęcia tej inwestycji w roku 2016, czy to poprzez korektę budżetu, czy przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej, czy też pozyskania na ten cel innych środków spoza budżetu województwa.

(2) Pruszków jest jednym z najbardziej „zakorkowanych” miast na Mazowszu, co wynika nie  tylko z ilości zarejestrowanych pojazdów na jednego mieszkańca, ale jest wynikiem codziennego ruchu tranzytowego na drodze 719. Po otwarciu węzła autostradowego A-2 w północnej części miasta, ruch samochodowy generuje kolejne korki albowiem aby z węzła dostać się na południe należy przejechać przez całe miasto. Pomimo upływu ponad 20 lat od ogłoszenia planów budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” próby opracowania dokumentacji nie doprowadziły do wydania odpowiednich zgód i pozwoleń. W tym stanie rzeczy apelujemy o pilne podjęcie działań mających w zakresie przyspieszenie i zakończenie wykonania dokumentacji projektowej w celu szybkiej realizacji inwestycji, a także o przeznaczenie niezbędnych środków na jej realizację w latach przyszłych, począwszy od roku 2017.

Mając nadzieję, że dobro wspólnoty samorządowej pasma Zachodniego Mazowsza jest dla Pana ważne, w imieniu wyborców, którzy obdarzyli nas zaufaniem, a także całej społeczności pasma Zachodniego Mazowsza, dla której ww. inwestycje mają konkretne znaczenie w codziennym życiu, wzywamy Pana do niezwłocznego podjęcia ww. działań.

Z poważaniem, Przemysław Sieciński

Odpowiedz Marszałek Województwa Mazowieckiego

w sprawie rozbudowy 719-ki (wąskie gardło w Alejach Jerozolimskich) i budowy Paszkowianki.

1a

2a