Nawigacyjny Rajd Rowerowy 26 września 2015.

 

 

NAWIGACYJNY RAJD ROWEROWY

organizowany przez Muzeum Dulag 121 oraz Klub Imprez na Orientację „STOWARZYSZE”

w ramach polskiej edycji europejskiego tygodnia ruchu MOVE Week 2015

KOMUNIKAT

TERMIN I MIEJSCE:

26 września 2015 r. (sobota), Pruszków i okolice

ORGANIZATORZY:

Muzeum Dulag 121 dulag121.pl

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE stowarzysze.om.pttk.pl

Kierownik Rajdu: Dariusz Mazurek  (PTKol 7477)

UCZESTNICY:

Rajd skierowany jest do wszystkich amatorów dwóch kółek. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wcześniejsze zgłoszenie u Organizatorów chęci udziału oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Rajdu. Niestosowanie się do zapisów Regulaminu Rajdu będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. Osoby niepełnoletnie mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

TRASA RAJDU:

Trasa Rajdu liczy 24 km i w 90% przebiega drogami asfaltowymi o niskim i średnim natężeniu ruchu drogowego.

SEKRETARIAT:

Czynny od godz. 12:00,  zamknięcie sekretariatu nastąpi o godz. 13:00;

Sekretariat zlokalizowany będzie przy budynku Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8a.

META:

Meta zlokalizowana w miejscu SEKRETARIATU będzie czynna do godz. 17:00.

DOJAZD:

 • pociągiem KM lub SKM do stacji PKP Pruszków,
 • transport wł

WPISOWE: 6 zł (płatne na starcie)

ŚWIADCZENIA:

 • komplet materiałów startowych dla uczestnika,
 • okolicznościowa naklejka,
 • potwierdzenie punktów na OInO – 1 pkt (możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO),
 • pierwsze 40 osób zgłaszających udział w Rajdzie otrzyma dodatkowo wartościowy upominek.

ZGŁOSZENIA:

Poprzez stronę orienteering.waw.pl lub drogą mailową pod adresem dulag@dulag121.pl  do godz. 19:00, 24 września 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczestników Rajdu, ich wiek oraz telefon kontaktowy. Istnieje także możliwość zgłoszenia chęci udziału w Rajdzie na jego starcie. Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje jednak uzyskania pełnych świadczeń.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:

Przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, sprawny rower przystosowany do ruchu po drogach publicznych, kask rowerowy oraz przybory do pisania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

REGULAMIN „Nawigacyjnego Rajdu Rowerowego”
organizowanego w ramach polskiej edycji MOVE Week 2015

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w „Nawigacyjnym Rajdzie Rowerowym” (zwanym dalej „Rajdem”) oraz obowiązki i zasady zachowania się uczestników Rajdu.
 2. Organizatorem Rajdu są:

Muzeum Dulag 121, 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8a, (zwane dalej „Organizatorem”) oraz

Klub Imprez na Orientację „STOWARZYSZE”, Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11.

 1. Rajd jest imprezą non profit. Opłata wnoszona przez uczestników w całości jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Rajdu.
 2. Ponieważ trasa Rajdu przebiega drogami publicznymi uczestnicy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu, w tym w szczególności do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 3. Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu i substancji odurzających, a także posiadania i spożywania tychże podczas Rajdu.
 4. W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział w Rajdzie osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Wskazane jest, aby osoby niepełnoletnie posiadały kartę rowerową.
 5. Każdy z uczestników Rajdu podczas przejazdu powinien posiadać:

odpowiedni do panujących warunków pogodowych ubiór;

sprawny, przystosowany do ruchu po drogach publicznych rower wyposażony w oświetlenie przednie barwy białej lub żółtej, światło tylnie odblaskowe barwy czerwonej oraz światło pozycyjne barwy czerwonej, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

przybory do pisania.

 1. Dodatkowo, w trakcie przejazdu trasy Rajdu, uczestnikom zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego.
 2. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie mogą startować indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. W przypadku przejazdu w grupie, uczestnicy zobowiązani są wyłonić reprezentanta grupy.
 3. Aby wystartować w Rajdzie, należy zgłosić swój udział poprzez stronę orienteering.waw.pl, drogą mailową pod adresem dulag@dulag121.pl do godz. 19.00, 24 września 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczestników Rajdu, ich wiek oraz telefon kontaktowy. Dla pierwszych 40 zgłoszonych osób Organizator przewidział upominek.

Istnieje także możliwość zgłoszenia chęci udziału w Rajdzie na jego starcie. Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje uzyskania pełnych świadczeń.

 1. Udział w Rajdzie jest punktowany. Zasady punktacji:
 • poprawne udzielenie odpowiedzi do pytanie: 1 pkt.
 • odszukanie i prawidłowa lokalizacja obiektu ze zdjęcia: 2 pkt.
 • właściwa odpowiedź na pytanie związane ze zdjęciem: 1 pkt.
 1. Warunkiem ukończenia Rajdu jest dostarczenie Organizatorowi na mecie Rajdu prawidłowo wypełnionej karty odpowiedzi.
 2. Ogłoszenie wyników Rajdu nastąpi poprzez strony Organizatora do dnia 2 października 2015 r.
 3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich. Członkowie PTTK uczestniczący w Rajdzie objęci są ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Poprzez udział w Rajdzie każdy z uczestników Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  przez Muzeum Dulag 121, 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8a dla potrzeb związanych z projektem „Nawigacyjny Rajd Rowerowy” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich
  danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Wszystkie osoby uczestniczące w Rajdzie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, co potwierdzają czytelnym podpisem na starcie Rajdu.
 7. Niestosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

 

Nawigacyjny Rajd Rowerowy to forma imprezy turystycznej skierowanej głównie do amatorów dwóch kółek, w której klasyczna mapa została zastąpiona graficznym opisem trasy. Dodatkowo, dla uatrakcyjnienia przejazdu, na jego trasie przygotowano dla Was liczne zadania polegające na odszukaniu różnych miejsc wskazanych przez Organizatorów oraz zmierzeniu się z powiązanymi    z nimi pytaniami. Ale bez obaw. Nie będziemy tutaj sprawdzać Waszej wiedzy, lecz spostrzegawczość, gdyż odpowiedzi znajdują się na miejscu. Na przejechanie liczącej 24 km trasy Rajdu macie dużo czasu i nie musicie się spieszyć, bo i nie o czas tutaj chodzi, lecz o dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu.

Ważne jest natomiast abyście na METĘ dotarli przed jej zamknięciem, które nastąpi o godz. 17:00 i zdążyli oddać Organizatorom kartę odpowiedzi. Będzie ona później podstawą do wyłonienia spośród Was zwycięzców Rajdu, czyli tych, którzy wykażą się największą spostrzegawczością i zdobędą na trasie największą liczbę punktów. Ale głowa do góry. Nawet, jeżeli nie uda się Wam rozwiązać wszystkich zadań to i tak każdy, kto tego dnia ruszy się z domu, jest przecież zwycięzcą. Zaczynamy w sobotę, 26 września. Start zlokalizowany będzie w Pruszkowie, przed budynkiem Muzeum Dulag 121 ul. 3 Maja 8a. Na start zapraszamy między godziną 12.00 a 13.00. Więcej informacji o Rajdzie, w tym koszt uczestnictwa, sposób zgłoszenia udziału oraz inne użyteczne informacje znajdziecie w Komunikacie. Obowiązkowo zapoznajcie się także z Regulaminem Rajdu.

ZASADY PUNKTACJI:

Za rozwiązanie wszystkich zadań przygotowanych na trasie Rajdu można otrzymać maksymalnie 45 punktów. Składają się na to punkty za poprawne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące miejsc wskazanych na dwóch mapkach (1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź) oraz za właściwą lokalizację.
12 zadań zdjęciowych (2 pkt. za każde zdjęcie).  Lokalizacja zdjęcia polega na podaniu numeru etapu trasy Rajdu, gdzie występuje widoczny na zdjęciu obiekt. W przypadku zdjęć, do których zostało zadane pytanie, prawidłowa odpowiedź na pytanie premiowana jest dodatkowo 1 pkt.

Zapraszamy i życzymy wszystkim uczestnikom Rajdu udanej zabawy.

Organizatorzy