Kościół katolicki przeżywa święto Przemienienia Pańskiego

 

Liturgia Słowa pełna jest znaków, które wybrzmią wyjątkowo podczas Mszy św. za Ojczyznę w dniu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy

 
Czwartek, 6 sierpnia 2015 r.

 

Kościół katolicki przeżywa święto Przemienienia Pańskiego. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo. Apostołowie, towarzyszący w tej ważnej chwili Chrystusowi, sami doznali przemiany serca.

Liturgia Słowa jest niezwykle radosna. Jednoznacznie wskazuje na królowanie Chrystusa na ziemi.

„Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”

— czytamy w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Daniela.

W Liturgii Słowa występuje też Psalm 97., który często wywołuje niepokój opozycji z uwagi na werset: „Obłok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu”. Psalm z refrenem „Pan wywyższony króluje nad ziemią” również przepełniony jest radością.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
________________________________________
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
________________________________________
Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

Drugie czytanie z II Listu św. Piotra Apostoła opowiada o chwili przemienienia Chrystusa

„Najmilsi: Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach”.

**Ewangelia św. Marka opisuje samo to historyczne wydarzenie.

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych”.

Właśnie w święto Przemienienia Pańskiego ma miejsce uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, sprawowana w dniu zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy, który od samego początku podkreślał, jak istota jest rola Pana Boga i Kościoła w życiu Polski i Polaków.

Za: https://wpolityce.pl/kosciol/261531-dzis-swieto-przemienienia-panskiego-dzisiejsza-liturgia-slowa-pelna-jest-znakow-ktore-wybrzmia-wyjatkowo-podczas-mszy-sw-za-ojczyzne-w-dniu-zaprzysiezenia-andrzeja-dudy
https://www.biblijni.pl/czytania/4180_czytanie_z_ksiegi_proroka_daniela.html