O NAS

   Z satysfakcją informujemy, że w Pruszkowie powstało

   PRUSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE.

W grudniu 2014 roku Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał rejestracji Stowarzyszenia. Od tej chwili uzyskało ono osobowość prawną i możliwość działania na czas nieokreślony. Jego siedzibą jest miasto Pruszków a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Pruszków i województwa Mazowieckiego.

Według statutu celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania, rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. STOWARZYSZENIE dąży do państwa praworządnego, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.

Motywacją ideową Członków-Założycieli Stowarzyszenia była obywatelska ocena dotychczasowych rządów i polityków działających od tzw. „przełomu” w roku 1989. Według tej oceny, zawartej w Deklaracji Ideowej, zabrakło długo oczekiwanej odnowy, aby Polacy mieli szansę odzyskać w pełni swoją Ojczyznę i samodzielnie o Niej stanowić.

Zniszczono polski przemysł, banki, struktury spółdzielcze. Coraz bardziej widać, że Polska staje się krajem głęboko uzależnionym od wpływów zewnętrznych, stając się kolonią Europy i Świata.

Atakowany jest Kościół katolicki, który pełniąc duchową i patriotyczną misję jest ostoją dla Narodu.

Taka ocena rzeczywistości nie pozwala pozostać obojętnym na dalsze losy Ojczyzny. Dlatego też, według Założycieli, ten niszczący Polskę i każdego z nas trend należy zatrzymać i za wszelką cenę odrzucić. Jeżeli chcemy pomyślnej przyszłości dla nas, naszych dzieci i wnuków, musimy podjąć trud dokonania pozytywnych zmian. Kontynuując walkę wielu pokoleń Polaków o Ojczyznę wolną, wyrażamy potrzebę utworzenia ruchu politycznego, który wznowiłby wysiłek odbudowy najważniejszych dla Narodu Polskiego wartości.

Powołujemy formację, której program i zasady działania opieramy o fundamenty tradycji chrześcijańsko-kulturowej, jak godność każdej osoby ludzkiej i jej niezbywalne prawa naturalne, jak prawo do życia, do wolności osobistej, wolności myśli, sumienia i wyznania.

   Taką właśnie organizacją społeczną jest –

   PRUSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE.